В Областна администрация започна работа комисия, която ще извърши класификация на язовирите по степен на потенциална опасност

Комисията е сформирана съгласно Закона за водите и в нея са включени представители на Областна администрация, Държавна агенция по метрологичен и технически надзор, Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“, РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и представители на общините, на чиято територия се намират язовирите.

Прочетете повече