Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, констатирах частична незаконосъобразност на Решение № 387, взето с Протокол №44 на заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 24.10.2017 г., в частта му по т. II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017