Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, констатирах незаконосъобразност на Наредба за изменение и допълнение на № Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хисаря, взета с Решение 415, Протокол № 49 от заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 19.12.2017 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Хисаря, взета с Решение № 417, Протокол № 49 от заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 19.12.2017 г.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017