Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по реда на чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах частична незаконосъобразност на Решение № 184, взето на редовно заседание с Протокол № 26 от 25.01.2018 г. на Общински съвет – Лъки, в частта му по т. 10.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017