Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, констатирах частична незаконосъобразност на Решение № 172, взето с Протокол № 28 от редовно заседание на Общински съвет – Сопот, проведено на 24.10.2017 г., в частта му по т. II, III, IV и V, с което се дава съгласие да бъде продаден поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 68080.406.82 по КККР на лицето Боян Атанасов Фучеджиев, като собственик на вилна сграда с идентификатор 68080.406.82.1 и селскостопанска постройка с идентификатор 68080.406.82.2, и да се продаде ПИ с КИ 68080.399.241 по КККР на гр. Сопот, на лицето Марияна Иванова Иванова, собственик на сграда с идентификатор 68080.399.241.1.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017