Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ връщам за ново обсъждане в Общински съвет Карлово и за съобразяване със законовите изисквания, в законовия 7-дневен срок, Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Карлово, приета с Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Карлово.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017