Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията /ЗА/, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ връщам за ново обсъждане в Общински съвет Карлово и за съобразяване със законовите изисквания, в законовия 7-дневен срок, Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово, в частта на § 3, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 8; § 6, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 24; § 8, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 51, б. „б“, „д“, „ж“; § 14, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 71; § 15, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 72; § 16, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 73; § 17, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 74; § 18, Приложение № 3 ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, т. 75; § 19, Приложение № 4 ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, т. 26; § 21, Приложение № 6 ТАКСИ ЗА ОБРЕДИ, РИТУАЛИ И ГРОБНИ МЕСТА, т. 12; § 23, Приложение № 6 ТАКСИ ЗА ОБРЕДИ, РИТУАЛИ И ГРОБНИ МЕСТА, т. 15, приета с Решение № 794, взето с протокол № 30 от 30.11.2017 г. на Общински съвет Карлово.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017