Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински съвет Перущица и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок, Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Перущица в частта по § 4, приета с Решение № 73, взето с Протокол № 15 от редовно заседание на общински съвет Перущица, проведено на 18.12.2017г.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017