Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

ОСПОРВАМ Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Съединение, приета с решение № 135, взето с протокол № 17 от 22.12.2017г., в частта по чл.10, ал.5; чл.27, ал.3; чл.28, ал.3; чл.35, ал.4; чл. 39, ал. 1, потвърдена с решение № 2, взето с протокол № 1 от 11.01.2018г., като незаконосъобразна на основание чл. 146. СЕЗИРАМ Административен съд – Пловдив за произнасяне по същество и отмяна на незаконосъобразните разпоредби от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Съединение.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017