Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински съвет Стамболийски и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок, Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Стамболийски, приета с Решение № 1, взето с Протокол № 1 от гласуване чрез подписка на 05.01.2018г.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017