Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, връщам за ново обсъждане в Общински съвет Стамболийски и съобразяване с дадените указания, в законовия 7-дневен срок, Решение № 2, взето с Протокол № 2 от 08.01.2018г. Съображенията за това са следните:

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017