Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

ОСПОРВАМ Решение № 1244, взето с Протокол № 37 на редовно заседание на общински съвет Асеновград от 31.01.2018 г. като незаконосъобразно по см. на чл.146, т.1 и т.4 от АПК. СЕЗИРАМ Административен съд – Пловдив за произнасяне по същество и прогласяване нищожността му.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017