Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

На основание чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията и по повод на осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах незаконосъобразност на Решение №291, взето с Протокол №31, на заседание на общински съвет Първомай, проведено на 28.02.2018 г.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017