Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ констатирах частична незаконосъобразност на Решение №585 – в частта му по т.3, на Решение №586 – в частта му по т.2 и на Решение №587 – в частта му по т.2, взети на Редовно заседание с Протокол № 51 от 07.03.2018 г. на общински съвет Куклен.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017