Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

На основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и във връзка с осъществявания контрол за законосъобразност по чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, констатирах незаконосъобразност на Решение № 503, взето с Протокол № 58 от заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 17.04.2018 г., в частта му по т. 3.

Повече

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017