Важно: Произвеждане на нови и частични избори за кметове на 27.09.2020г.

Указания за организация при произвеждане на новите и частични избори за кметове на 27.09.2020 г. във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки на територията на област Пловдив

 1. Извършване на дезинфекция в избирателната секция, съобразно алгоритъм за дезинфекция, посочен в Приложение № 1 към Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването, в това число да бъде организирано провеждането на честа и засилена дезинфекция на критичните повърхности (повърхностите свързани с потоци от хора, както и тези, които са често докосвани).
 2. Недопускане на членове на избирателните комисии и на други лица, ангажирани в изборния процес, с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и др.).
 3. Председателят на секцията да проведе инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете съгласно Приложение № 2 на № РД-01-487/31.08.2020 г. на МЗ, както и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.
 4. Задължително ползване на защитна маска или предпазен шлем от членовете на секционната избирателна комисия и останалите лица, ангажирани при провеждането на изборите. По изключение се допуска обслужването да бъде извършвано без защитна маска или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 5. Да бъде създадена организация и контрол на броя влизащи лица в изборните помещения с цел осигуряване на физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., в това число:
 • Да бъдат обозначени местата за изчакване поединично чрез поставяне на маркировка;
 • Да не се допуска струпване на хора пред избирателното помещение. Избирателите да изчакват реда си на открито при спазване изискванията за дистанция.
 1. Да се осигури дезинфектант за ръце на входа на избирателните помещения чрез поставяне на автоматичен дозатор.
 2. Избирателите и всички останали лица, посещаващи избирателната секция, следва да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съобразно препоръките в Приложение № 3 на № РД-01-487/31.08.2020 г. на МЗ.
 3. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата е препоръчително при изчакване пред избирателната секция на открито.
 4. Поставяне на видно за избирателите място на информационни табели относно задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на избирателната секция.
 5. Отговорни за организирането и прилагането на въведените противоепидемични мерки са председателите на избирателните комисии.
 6. Посочените мерки се прилагат и при дейността на ОИК и служителите на съответната Община, ангажирани с изборния процес.  

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017