Разрешения за строеж

Разрешение за строеж № РД-20-69/16.05.2017г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „АВЕ ПРИНТ“ ЕООД гр. Пловдив с ЕИК 115620232, да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 20.01.2017 г. технически инвестиционен проект за обект: „Улична канализация за УПИ II-20.78, 20.77, 20.76 Обществено обслужване-частно училище, местност „Ветрогона“, землище на с. Марково, община Родопи“, преминаващ през териториите на две общини: Пловдив и Родопи, в област Пловдив, като линейният обект преминава през имоти публична общинска собственост на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, и община Родопи, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1а, в качеството им на собственици на имотите през които ще се изгражда уличната канализация.

Разрешение за строеж № РД-20-69/16.05.2017г.

Последна редакция на 06 октомври, 2017 в 11:25

https://www.livechatalternative.com/