Одобрение за ПУП № РД-12-3/19.07.2017г.

ОДОБРЯВАМ: ПУП-парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: “Комуникационно-транспортна връзка за частно училище в УПИ II-20.78, 20.77, 20.76 Обществено обслужване-частно училище, местност „Ветрогона“, землище на с. Марково, община Родопи“, преминаваща през териториите на две общини: Пловдив и Родопи, област Пловдив, с трасе, нанесено с червена непрекъсната линия на чертежите, с възложител „АВЕ ПРИНТ“ ЕООД гр. Пловдив.

Заповед за одобрение на ПУП № РД-12-3/19.07.2017г.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017