Разрешения за строеж

Разрешение за строеж № РД-20-112/05.10.2017г.

РАЗРЕШАВАМ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ “Електроразпределение – Юг” EАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ 37, ЕИК 115552190, да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 04.10.2017 г. технически инвестиционен проект за обект: “Подземен кабел 20 kV от ВЕЛ „Водоснабдяване“ до нов БКТП в ПИ 010084 в землището на гр. Перущица“, попадащ в териториите на две общини: Стамболийски и Перущица, в област Пловдив, като линеен обект, преминаващ през имоти публична общинска собственост на  двете общини.

Разрешение за строеж № РД-20-112/05.10.2017г.

Последна редакция на 15 март, 2019 в 10:46

https://www.livechatalternative.com/