Регистър контрол по решения на Общински съвети

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

2 Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

3 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

4 Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

5 Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

6 Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

7 Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

8 Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

9 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

10 Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

11 Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

12 Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

13 Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

14 Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

15 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

16 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

17 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

18 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

19 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

20 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

21 Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

22 Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

23 Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Връщане на Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

24 Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

25 Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

26 Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

27 Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

28 Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

29 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

30 Решениe № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 3/2018г. на ОбС Стамболийски