Даниела Николова

Даниела Николова -  Заместник областен управител на област Пловдив
Даниела Николова – Заместник областен управител на област Пловдив

Даниела Николова

Заместник областен управител на област Пловдив

Родена на 01.11.1974 година в гр. Пловдив.

1993 година завършва Английска езикова гимназия – Пловдив.

1999 година завършва Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Юридически
факултет – специалност Право, степен – магистър.

2000 – 2008 година е вписана за адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив.

2008 – 2009 година ръководи Агенция по вписвания – Пловдив.

2010 – 2015 година ръководи собствена компания.

2015 – 2017 година отново работи като вписан адвокат.

2017 – 2018 година е заместник – директор на РЗОК – Пловдив.

2020 година ръководи отдел „Договорни отношения и обществени поръчки“ при Медицински
университет – Пловдив.

Със Заповед № КВ-493/28.05.2021г. на министър – председателя Стефан Янев , е назначена за заместник
областен управител.

Ресори и правомощия

Със заповед № РД-21-2/02.06.2021г. на Областен управител са определени следните ресори и правомощия:

  • Да ръководи, участва и контролира дейността на областни съвети,  комисии  и работни групи, чиято дейност е свързана с култура, младежта и спорта, здравеопазване, развитие и технологии, и социална политика.
  • Да осъществява управление и контрол върху дейностите на отдел „Правен и административен контрол“ в Областна администрация Пловдив.
  • Да осъществява управление и контрол върху дейностите на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация Пловдив.

Контакти

  • тел: +359 32 605512
  • факс: +359 32 627104;
  • e-mail: oa@pd.government.bg
  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 07 юни, 2021 в 14:27

https://www.livechatalternative.com/