Contacts

Точно наименование на администрацията

  • Областна администрация на Област с административен център град Пловдив

Седалище и адрес

  • Областна администрация на Област Пловдив е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град Пловдив, пл. “Никола Мушанов” № 1, ПК 4002.

Работно време

  • Работното време на Областната администрация е от 09:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30ч. Работното време на звеното за административно обслужване е от 09:00 до 17.30ч. без прекъсване. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
  • Приемното време на Областния управител, заместник-областните управители и секретаря се оповестява на специално обозначено място в сградата на Областна администрация, както и в интернет страницата на администрацията.

Пощенски адрес

  • гр. Пловдив, пл. “Никола Мушанов” № 1, ПК 4002

Данни за кореспонденция

Contact form

From:
E-mail:
Subject:
Message:
* DO NOT provide personal data (PIN, address, etc.).
For more information: Commission for personal data protection

1029 Views | Last update 21.03.2018 16:38:31