Структура и информация

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Обща администрация – Дирекция АПОФУС

Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ – АПОФУС.

Административното обслужване на физически и юридически лица се осъществява чрез Звено за административно обслужване – към дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.

Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация – Дирекция АКРРДС

Специализираната администрация е организирана в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите-сектори.

Органиграма на структурата на Областна администрация Пловдив

Последна редакция на 14 май, 2021 в 13:04

Skip to content https://www.livechatalternative.com/