Административни услуги

Електронно заявяване на административни услуги

Всички административни услуги могат да бъдат заявени на следните адреси:

Забележка: При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.

ВАЖНО!

Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват, както следва:

 • Граждани и организации се представляват по пълномощие от други граждани и организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (в населените места, в които няма нотариус, същото се заверява от кмета на населеното място).
 • Организации могат да се представляват по пълномощие и от юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец, упълномощени изрично с писмено пълномощно. 
 • Граждани и организации могат да се представляват по пълномощие и от адвокат с адвокатско пълномощно и адвокатска карта.

Държавна собственост

1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

 • Образци: Изтегли
 • Срок*: Обикновена услуга: 7 дни – чл. 57, ал. 2 от АПК
 • Такса: Не се заплаща

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

 • Образци: Изтегли
 • Срок*: Обикновена:  7 р.д. Бърза: 3 р.д.
 • Такса: Обикновена – 15 лв., Бърза – 22.50 лв.

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

 • Образци: Изтегли
 • Срок*: Обикновена услуга: 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК
 • Такса: Не се заплаща

Регионално развитие и териториално устройство

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: Обикновена услуга: 7 дни
 • Такса: По Тарифа № 14 на МРРБ

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: 30 дни или 14 дни в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ
 • Такса: По Тарифа № 14 на МРРБ

1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: 14 дни по чл. 144, ал. 3, т. 1 и 30-дневен по чл.144, ал. 3, т. 2
 • Такса: По Тарифа № 14 на МРРБ

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: 7 дни
 • Такса: Не се заплаща

1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: 30 дни, 14 дни в случаите по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ
 • Такса: По Тарифа № 14 на МРРБ

1976 Презаверяване на разрешение за строеж

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: 30 дни
 • Такса: По Тарифа № 14 на МРРБ

Правни и административно-технически услуги

Други административни услуги

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: 14 дни
 • Такса: Заповед на МФ № ЗМФ-1472 от 2011г.

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 • Формуляр: Изтегли
 • Срок*: 14 дни
 • Такса: Не се заплаща

Други формуляри за административни услуги

2134 Протокол за устно заявяване на административна услуга

Информация за обработка на услугата може да получавате:

* – Срок за извършване на услугата в Работни Дни – р.д.

Областна администрация Пловдив защитава Вашите лични данни съгласно Вътрешни правила за защита на личните данни

Областна администрация Пловдив предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта.

 • Електронно заявяване на административни услуги

  Всички административни услуги могат да бъдат заявени на следните адреси:

  Забележка: При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.

  ВАЖНО!

  Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват, както следва:

  • Граждани и организации се представляват по пълномощие от други граждани и организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (в населените места, в които няма нотариус, същото се заверява от кмета на населеното място).
  • Организации могат да се представляват по пълномощие и от юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец, упълномощени изрично с писмено пълномощно. 
  • Граждани и организации могат да се представляват по пълномощие и от адвокат с адвокатско пълномощно и адвокатска карта.

  https://www.livechatalternative.com/