Административни услуги

Електронно заявяване на административни услуги

Всички административни услуги могат да бъдат заявени на следните адреси:

Забележка: При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.

ВАЖНО!

Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват, както следва:

  • Граждани и организации се представляват по пълномощие от други граждани и организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (в населените места, в които няма нотариус, същото се заверява от кмета на населеното място).
  • Организации могат да се представляват по пълномощие и от юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец, упълномощени изрично с писмено пълномощно. 
  • Граждани и организации могат да се представляват по пълномощие и от адвокат с адвокатско пълномощно и адвокатска карта.

Държавна собственост

НаименованиеРегламентФормулярСрок*Такса
1963Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 7 дни – чл. 57, ал. 2 от АПКНе се заплаща
1972Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги Изтегли ИзтеглиОбикновена:  7 р.д.
Бърза: 3 р.д.
10 лв.
15 лв.
1978Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“ Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 7 дниНе се заплаща
1979Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността Изтегли ИзтеглиОбикновена:  7 р.д.
Бърза: 3 р.д.
15 лв.
22.50 лв
1983Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПКНе се заплаща
2529Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост от физическото или юридическо лице Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 5 р.д.По тарифа

Регионално развитие и териториално устройство

Наименование Регламент Формуляр Срок*Такса
1961Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 30 дниНе се заплаща
1962Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 7 дниПо Тарифа № 14 на МРРБ
1966Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 14 дниНе се заплаща
1967Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Изтегли Изтегли30 дни или 14 дни в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТПо Тарифа № 14 на МРРБ
1968Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване Изтегли Изтегли14 дни по чл. 144, ал. 3, т. 1 и 30-дневен по чл.144, ал. 3, т. 2 По Тарифа № 14 на МРРБ
1969Регистриране на технически паспорт на строеж Изтегли Изтегли7 дни Не се заплаща
1974Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Изтегли Изтегли7 дниПо Тарифа № 14 на МРРБ
1975Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект Изтегли Изтегли30 дни, 14 дни в случаите по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ По Тарифа № 14 на МРРБ
1976Презаверяване на разрешение за строеж Изтегли Изтегли30 дниПо Тарифа № 14 на МРРБ
1980Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрен инвестиционен проект Изтегли Изтегли14 дниПо Тарифа № 14 на МРРБ
1981Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община Изтегли Изтегли14 дниПо Тарифа № 14 на МРРБ
1984Oдобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж Изтегли Изтегли30 дниПо Тарифа № 14 на МРРБ
2389Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива Изтегли ИзтеглиОбикновена услуга: 30 дниНе се заплаща
2469Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост Изтегли Изтегли30 дниНе се заплаща

Правни и административно-технически услуги

НаименованиеРегламентФормулярСрок*Такса
2972Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации  Изтегли7 дни5 лв.

Други административни услуги

НаименованиеРегламентФормулярСрок*Такса
1Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга  
2Предоставяне на достъп до обществена информация Изтегли Изтегли14 дниЗаповед на МФ № ЗМФ-1472 от 2011г.
3Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ   7 дниНе се заплаща
2133Издаване на удостоверение за трудов стаж – УП3 Изтегли Изтегли14 дниНе се заплаща
2134Издаване на удостоверение за осигурителен доход Изтегли Изтегли14 дниНе се заплаща

Други формуляри за административни услуги

НаименованиеРегламентФормулярСрок*Такса
1Протокол за устно заявяване на административна услуга  Изтегли

Информация за обработка на услугата може да получавате:

* – Срок за извършване на услугата в Работни Дни – р.д.

Комисия за защита на личните данниОбластна администрация Пловдив е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 65/28.03.2016г. и с идентификационен номер 234156.
За справка: Регистър на вписаните администратори на лични данни

Областна администрация Пловдив предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта.
https://www.livechatalternative.com/