Административни услуги

Електронно заявяване на административни услуги

Всички административни услуги могат да бъдат заявени на следните адреси:

Забележка: При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.

ВАЖНО!

Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват, както следва:

  • Граждани и организации се представляват по пълномощие от други граждани и организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (в населените места, в които няма нотариус, същото се заверява от кмета на населеното място).
  • Организации могат да се представляват по пълномощие и от юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец, упълномощени изрично с писмено пълномощно. 
  • Граждани и организации могат да се представляват по пълномощие и от адвокат с адвокатско пълномощно и адвокатска карта.

Държавна собственост

1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Регионално развитие и териториално устройство

1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

  • Формуляр: Изтегли
  • Срок*: 14 дни по чл. 144, ал. 3, т. 1 и 30-дневен по чл.144, ал. 3, т. 2
  • Такса: По Тарифа № 14 на МРРБ
  • Заяви услугата;

1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

1976 Презаверяване на разрешение за строеж

Правни и административно-технически услуги

Други административни услуги

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Други формуляри за административни услуги

2134 Протокол за устно заявяване на административна услуга

Информация за обработка на услугата може да получавате:

* – Срок за извършване на услугата в Работни Дни – р.д.

Областна администрация Пловдив защитава Вашите лични данни съгласно Вътрешни правила за защита на личните данни

Областна администрация Пловдив предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта.

Електронно заявяване на административни услуги

Всички административни услуги могат да бъдат заявени на следните адреси:

Забележка: При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.

ВАЖНО!

Пред административните органи гражданите и организациите могат да се представляват, както следва:

  • Граждани и организации се представляват по пълномощие от други граждани и организации с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (в населените места, в които няма нотариус, същото се заверява от кмета на населеното място).
  • Организации могат да се представляват по пълномощие и от юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец, упълномощени изрично с писмено пълномощно. 
  • Граждани и организации могат да се представляват по пълномощие и от адвокат с адвокатско пълномощно и адвокатска карта.

Последна редакция на 16 май, 2022 в 11:16

Skip to content https://www.livechatalternative.com/