Административни услуги

Държавна собственост
Наименование Регламент Формуляр
1960 Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
1965 Издаване на удостоверения , че имотът е отписан от актовите книги за имотите-държавна собственост
1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
1971 Отбелязване на действия по управление и предоставяне на концесия на недвижими имоти в издадени актове за държавна собственост
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“
1979 За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на министерства, ведомства и др.
2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост
2529 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост от физическото или юридическо лице
Регионално развитие и териториално устройство
Наименование Регламент Формуляр
1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
1964 Издаване на скица от съхраняваните планове в архива на областната администрация
1966 Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1975 Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект
1976 Презаверяване на разрешение за строеж
1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т.5,6,7 и 8 от чл.154 от закона за устройство на територията
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в одобрен инвестиционен проект
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
1982 Издаване на удостоверение за обстоятелства по териториалното устройство
1984 Oдобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот – държавна собственост
Други административни услуги
Наименование Регламент Формуляр
1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
2133 Издаване на удостоверение за трудов стаж – УП3
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход

Информация за обработка на услугата може да получавате:

Комисия за защита на личните данниОбластна администрация Пловдив е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 65/28.03.2016г. и с идентификационен номер 234156.
За справка: Регистър на вписаните администратори на лични данни

Областна администрация Пловдив предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта.

Важно!

  • От 1 януари 2016 г. искането за издаване на удостоверение съгласно чл.87, ал.11 от ДОПК се подава от компетентен орган по Комплексно административно обслужване (КАО), или упълномощено от него лице, в компетентната териториална дирекция на НАП на задълженото лице, за което се иска издаване на удостоверение, на място или по пощата. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма, но следва да съдържа всички необходими реквизити. Начините на получаване са лично от лицето, отправило искането, от упълномощено лице, като не е необходима нотариална заверка на пълномощното, по пощата или по електронен път, чрез предоставяне от НАП на сканирано копие на удостоверението. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от получаване на искането, когато е подадено в компетентна териториална структура НАП или в 14-дневен ако е подадено в друг офис на Агенцията. Когато компетентен орган по КАО заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на компетентния орган като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му компетентен орган по КАО следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ……./дата/“.
  • За административни услуги, при които има изискването за „актуалност“ на скица, ОТПАДА за имоти в землищата на населените места с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри.
1035 Views | Last update 31.05.2018 23:14:39