Заповеди

No Документ Относно Преглед
1 Заповед ПУП № ДС-12-1/16.04.2024г.

Разрешавам на „ФЕРО ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 200885133 да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Външен водопровод, захранващ ПИ 55909.10.84 по КККР на гр. Перущица, преминаващ през землищата на с. Йоаким Груево, община Стамболийски и гр. Перущица, община Перущица в област Пловдив“ . . .

2 Заповед № РД-20-61/28.03.2024г.

Относно: определяне на пожароопасен сезон от 01.04.2024 до 30.11.2024

3 Заповед № РД-20-14/15.01.2024г.

Относно: определяне Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

4 Заповед № РД-20-157/06.12.2023г.

Относно: Утвърждаване на образци на декларации по Закона за противидействие на корупцията.

5 Заповеди №№ РД-20-128 – РД-20-146/06.11.2023г.

Относно: Свикване на първи заседания на новоизбрани Общински съвети

6 Заповед № ДС-16-11/17.08.2023г.

Относно: участник спечелил търг с явно наддване

7 Заповед № ДС-09-18/30.06.2023г.

Откриване на търг с явно наддване за поземлен имот.

8 Заповед ПУП № ДС-12-1/22.02.2023г.

Разрешавам на Богдан Сяров, собственик на ПИ с идентификатор 66651.41.16 по КККР на с. Ситово, да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Трасе на водопровод за захранване на ПИ 66651.41.16 по КККР на с. Ситово, преминаващо през землищата на с. Ситово, община „Родопи“ и с. Добралък, община Куклен, в област Пловдив“ …

9 Заповед РД-20-14/16.01.2023г.

Заповед за сформиране на Областен оперативен щаб, действащ към областен управител на област Пловдив

10 Заповед ПУП № ДС-12-8/29.12.2022г.

Одобрявам: Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект: „Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на гр. Кричим, община Кричим, с. Устина и с. Брестовица, община Родопи и гр. Перущица, община Перущица, в област Пловдив“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед …

11 Заповед ПУП № ДС-12-7/19.12.2022г.

Разрешавам на „ЕОПА“ ЕООД гр. Пловдив, ЕИК 205372362 да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 34028.16.173 по КККР на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, преминаващо през териториите на община Перущица и община Стамболийски, в област Пловдив“…

12 Заповед ПУП № ДС-12-6/05.12.2022г.

Одобрявам: Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект: „Довеждащи водопроводи от нови тръбни кладенци в ПИ с идентификатор № 34028.8.1 в землището но с. Йоаким Груево, община Стамболийски до ПС „Брестовица 2“ в ПИ с идентификатор № 06505.29.42 в землището на с. Брестовица, община Родопи …

13 Заповед № ОКД-02-31/13.09.2022г.

За определяне на поименен състав на Областния съвет по сигурност на област Пловдив…

14 Заповед ПУП № ДС-12-5/13.09.2022г.

Разрешавам на Здравко Узунов, собственик на ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КККР на гр. Куклен, за които е утвърдена площадка за проектиране на „Жилищно застрояване“, да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Трасе на ел. кабел 20 kV за захранване на ПИ 40467.9.393 и ПИ 40467.9.435 по КККР на гр. Куклен, преминаващо през землищата на с. Брестник, община „Родопи“ и гр. Куклен, община Куклен, в област Пловдив“

15 Заповед ПУП № ДС-12-4/09.09.2022г.

Одобрявам: Разрешавам на „Цетин България“ ЕАД да възложат изработване на ПУП – проект за изменение на парцеларен план за линеен обект: „Кабелна линия НН за външно ел. захранване на ППС 3232, разположена в ПИ 51127.61.30 по КККР на с. Нареченски бани, община Асеновград“ попадащ в землищета на с. Югово, община Лъки и с. Нареченски бани, община Асеновград в област Пловдив …

16 Заповед ПУП № ДС-12-3/08.09.2022г.

Одобрявам: Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект: „Оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на гр. Кричим, община Кричим, с. Куртово Конаре, с. Ново село и с. Триводици, община Стамболийски“, попадащ в териториите на две общини в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед …

17 Заповед № РД-22-27/18.04.2022г.

Относно: Осигуряване на безопасността на хората и предотвратяване на удавяния в област Пловдив

18 Заповед № РД-20-87/14.04.2022г.

Относно: Определяне на пожароопасен сезон

19 Заповед ПУП № ДС-12-2/30.03.2022г.

Одобрявам: Одобрявам по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП — парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи водопроводи от нови тръбни кладенци в ПИ с идентификатор № 34028.8.1 в землището но с. Йоаким Груево, община Стамболийски до ПС „Брестовица 2” …

20 Заповед ПУП № ДС-12-1/16.02.2022г.

Одобрявам: по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Оптична кабелна линия за пренос на електронни съобщения, преминаваща през землищата на гр. Кричим, община Кричим, с. Устина и с. Брестовица, община Родопи и гр. Перущица, община Перущица в област Пловдив“.

21 Заповед № РД-20-13/10.01.2022г.

Относно: Изменение на Заповед № РД-20-117/27.07.2021 г. на Областен управител на област Пловдив за определяне състав на Областен оперативен щаб

22 Заповед ПУП № ДС-12-3/18.11.2021г.

Одобрявам: по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод и улична канализация по път, представляващ поземлени имоти: ПИ 36498.8.46 и ПИ 36498.8.192 по кадастралната карта на гр. Карлово и ПИ 68080.122.127 по кадастралната карта на гр. Сопот, в област Пловдив“.

23 Заповед № ДС-12-170/15.10.2021г.

Относно: Приемане на Вътрешните правила за прилагане на мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Областна администрация – Пловдив Заповед № ДС-12-170/15.10.2021г.

24 Заповед № РД-20-117/27.07.2021г.

Относно: Сформиране на Областен оперативен щаб, действащ към Областен управител на област Пловдив.

25 Заповед № ДС-09-31/14.06.2021г.

Относно: Изземване на недвижим имот – публична държавна собственост.

26 Заповед № ДС-09-6/18.03.2021г.

Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

27 Решение № РД-20-33/09.03.2021г.

Решение на Общински кризисен щаб към Областен управител на област Пловдив

28 Заповед ПУП № ДС-12-1/26.01.2021г.

Одобрявам: Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект:„Уличен водопровод Ф 90 от землището на гр. Карлово, община Карлово

29 Заповед № ДС-09-21/31.12.2020г.

Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

30 Заповед № ДС-09-17/18.11.2020г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване.

31 Заповед № РД-20-177/19.11.2020г.

Заповед относно отмяна като незаконосъобразно протоколно решение от 16.11.2020 на Общински кризисен щаб на община Родопи, в частта по т.В

32 Решение № РД-20-171/12.11.2020г.

Решение относно епидемията от COVID-19

33 Решение № РД-20-170/10.11.2020г.

Решение относно епидемията от COVID-19

34 Заповед № РД-20-168/04.11.2020г.

Заповед: относно епидемията от COVID-19

35 Заповед № РД-18-101/04.11.2020г.

Заповед: относно епидемията от COVID-19

36 Заповед № РД-20-167/04.11.2020г.

Заповед: относно епидемията от COVID-19

37 Заповед ПУП № ДС-12-11/09.09.2020г.

Одобрявам: Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект: „Уличен водопровод Ф 110 към ПИ 47295.12.8 по КК на с. Марково, община Родопи, попадащи в землищата на с. Марково, община Родопи и гр. Пловдив, община Пловдив, в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

38 Заповед ПУП № ДС-12-10/14.08.2020г.

Одобрявам: Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект: „Кабелно трасе 1 kV към ПИ 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив“, попадащо в землищата на с. Марково, община Родопи и гр. Пловдив, община Пловдив, в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

39 Заповед № ДС-12-9/10.07.2020г.

Разрешавам на Стоян Митов от гр. Карлово, като собственик на поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта на гр. Сопот да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Уличен водопровод Ф 90 от землището на гр. Карлово, община Карлово в землището на гр. Сопот, община Сопот“, на територията на две общини в област Пловдив.

40 Заповед № ДС-12-8/12.06.2020г.

Разрешавам на „Петоника 2000“ ООД с ЕИК 205364650, като собственик на поземлени имоти с идентификатори: 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект.

41 Заповед ПУП № ДС-12-7/10.06.2020г.

Одобрявам: Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект: :„Уличен водопровод Ф 110 от с. Йоаким Груево, община Стамболийски до поземлени имоти: 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица, община Родопи, на територията на две общини в област Пловдив“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

42 Заповед ПУП № ДС-12-6/04.06.2020г.

Одобрявам: Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект: „Тласкателен водопровод за с. Пъдарско, община Брезово, от помпена станция „Борец“ в ПИ 48948.8.55 по КК на с. Момино село, община Раковски, на територията на две общини в област Пловдив“, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

43 Заповед ПУП № ДС-12-4/27.03.2020г.

Одобрявам: Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект: „Трасе за електропровод 1 кV, за захранване на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив“, попадащ в землищата на с. Марково, община Родопи и гр. Пловдив, община Пловдив, в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

44 Заповед № РД-20-83/30.04.2020г.

Относно: заповед № РД-02-09-110/13.03.2020г. на кмета на община Кричим

45 Заповед № РД-20-72/10.04.2020г.

Относно: заповед № РД-02-09-110/13.03.2020г. на кмета на община Кричим

46 Заповед № РД-01-168/30.03.2020г. на МЗ

Относно: Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки

47 Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на МЗ

Относно: Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки

48 Заповед № РД-20-52/27.03.2020г.

Относно: отмяна на незаконосъобразна Заповед № 80 от 23.03.2020г. на кмета на община Садово

49 Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на МЗ

Относно: Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки от 00:00ч. на 21.03.2020г.

50 Заповед № РД-20-50/20.03.2020г.

Относно: отмяна на незаконосъобразни заповеди на кмета на община Сопот

51 Заповед № РД-20-47/19.03.2020г.

Относно: прилагане на рестриктивни мерки на територията на кв. Столипиново

52 Заповед № РД-20-46/19.03.2020г.

Относно: разгласяване на информация за положителни проби за COVID-19

53 Заповед № РД-20-43/15.03.2020г.

Относно: въвеждане на мерки в Областна администрация Пловдив във връзка с разпространението на Covid-19 (коронавирус).

54 Заповед РД-01-124/13.03.2020г.

Относно: Заповед РД-01-124/13.03.2020г. на министърa на здравеопазването Кирил Ананиев за въвеждане на противоепидемични мерки

55 Заповед № ДС-09-2/05.02.2020г.

Относно: Определяне на спечелил търг с тайно наддаване.

56 Заповед № ДС-12-2/23.01.2020г.

Разрешавам на „Петоника 2000“ ООД с ЕИК 205364650, като собственик на поземлени имоти с идентификатори: 06505.11.2, 06505.11.3, 06505.11.4, 06505.11.5 и 06505.11.7 в землището на с. Брестовица да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект.

57 Заповед № ДС-12-1/06.01.2020г.

Разрешавам на Иван Иванов и Светлозар Фръков от гр. Пловдив, като съсобственици на поземлен имот с идентификатор 47295.12.8 по КККР с. Марково, община Родопи, област Пловдив да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект:„Уличен водопровод Ф 110 към ПИ 47295.12.8 по КК с. Марково, община Родопи, попадащи в землищата на с. Марково, община Родопи и гр. Пловдив, община Пловдив.

58 Заповед № ДС-12-6/27.12.2019г.

Разрешавам на Николай Маринов Тодоранов от гр. Пловдив, като собственик на поземлен имот с идентификатор 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив, област Пловдив да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Кабелно трасе 1 kV към ПИ 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив“, попадащо в землищата на с. Марково, община Родопи и гр. Пловдив, община Пловдив.

59 Заповед № ДС-12-5/18.11.2019г.

Разрешавам на Имрен Илиханова Идиризова от с. Браниполе, община „Родопи“, като собственик на ПИ с идентификатор 06077.10.487 по КК на с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линейни обекти …

60 Заповед № ДС-12-3/12.09.2019г.

Разрешавам на Александър Иванов Георгиев и Радка Иванова Георгиева от гр. Пловдив, като собственици на ПИ 56784.382.288 по КК на гр. Пловдив да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект …

61 Заповед ПУП № ДС-12-2/23.07.2019г.

Одобрявам подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект: “Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Катуница“ до прекъсвателна шахта 50 м3, гр. Асеновград“, попадащ в териториите на две общини: Садово и Асеновград, в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

62 Заповед № ДС-09-6/14.03.2019г.

Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот.

63 Заповед № ДС-09-3/31.01.2019г.

Заповед за откриване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот.

64 Заповед № ДС-09-2/11.01.2019г.

Заповед за избор на спечелил търг за отдаване под наем на недвижим имот.

65 Заповед ПУП № ДС-12-1/08.01.2019г.

Одобрявам подробен устройствен план-парцеларен план за обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка ”Пловдив-Асеновград” от КМ 14+860 до км 25+150“, попадащи на териториите на общините Асеновград, Куклен и Родопи, в област Пловдив, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, неразделна част от настоящата заповед.

66 Заповед № ДС-12-5/17.12.2018г.

Разрешавам на „Телекабел” АД, с ЕИК 822120615 и адрес: гр. Пазарджик, ул. „Царица Йоанна” № 29, да възложи изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии)

67 Заповед № РД-20-99/29.11.2018г.

Заповед за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна държавна собственост.

68 Заповед № РД-20-91/09.11.2018г.

Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.

69 Заповед № ДС-09-30/03.10.2018г.

Заповед за изземване на имот – публична държавна собственост по реда на чл. 80 от ЗДС. Заповед № РД-09-30/03.10.2018г.

70 Заповед № ДС-12-4/28.08.2018г.

Разрешавам на Кметовете на Общините Родопи, Куклен и Асеновград да възложат изработване на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от  реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“,  попадащи на териториите на общините: Родопи, Куклен и Асеновград, в област Пловдив.

71 Заповед № ДС-09-17/31.05.2018г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на част от недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

72 Заповед ПУП № ДС-12-2/15.03.2018г.

Разрешавам изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура: “Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до прекъсвателна шахта 50 м3, гр. Асеновград“, попадащ в териториите на две общини: Садово и Асеновград, в област Пловдив, съгласно одобреното задание по чл. 125 от ЗУТ

73 Заповед ПУП № ДС-12-1/09.03.2018г.

ОДОБРЯВАМ: ПУП-парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Оптична кабелна свързаност на КЦМ Пловдив с мрежата на „Мобилтел” ЕАД”, попадащ на териториите на община Родопи и община Куклен, в област Пловдив, с трасе, нанесено с червена прекъсната линия на чертежите, и възложител „Мобилтел” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Кукуш” № 1.

74 Одобрение на ПУП № ДС-12-5/14.12.2017г.

ОДОБРЯВАМ: ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: “Директен газопровод с Рраб.= 0,6 МРа на «Симид агро» ЕООД от АГРС «ОЦ-Юг Пловдив» …

75 Заповед № ДС-09-33/03.10.2017г.

Относно: Определяне на наемател във връзка със спечелен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

76 Заповед № ДС-12-4/19.09.2017г.

Относно: Одобрение по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии).

77 Заповед № ДС-09-31/05.09.2017г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

78 Заповед № ДС-16-19/27.07.2017г.

Относно: Отдаване по наем, чрез търг на част от недвижим имот – частна държавна собственост под управление на областен управител.

79 Заповед ПУП № ДС-12-3/19.07.2017г.

ОДОБРЯВАМ: ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за линеен обект: “Комуникационно-транспортна връзка за частно училище в УПИ II-20.78, 20.77, 20.76 Обществено обслужване-частно училище, местност „Ветрогона“, землище на с. Марково, община Родопи“ …

80 Заповед № ДС-09-25/12.07.2017г.

Относно: Определяне на купувач на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на ДП „НКЖИ“.

81 Заповед № ДС-09-23/29.05.2017г.

Относно: Определяне на спечелил търг за продажба на имот – частна държавна собственост.

82 Заповед № ДС-09-21/26.05.2017г.

Относно: Определяне на спечелил търг за продажба на имот – частна държавна собственост.

83 Заповед № ДС-16-15/02.05.2017г.

Относно: Обявяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.
Заповед № ДС-09-23/29.05.2017г. за спечелил търга: Преглед

84 Заповед № ДС-09-14/18.04.2017г.

Относно: Обявяване на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.
Заповед № ДС-09-21/26.05.2017г. за спечелил търга: Преглед

85 Заповед № ДС-09-12/10.04.2017г.

Относно: Обявяване за непроведен търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

86 Заповед № ДС-16-11/20.03.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

87 Заповед № РД-20-39/14.03.2017г.

Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии в Област Пловдив.

88 Заповед № ДС-16-6/10.02.2017г.

Относно: провеждане на търг с тайно наддаване за оттдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост.

89 Заповед № ДС-12-2/30.01.2017г.

Относно: Разрешаване изработване на подробен устройствен план за линеен обект на територията на общините Пловдив и Родопи

90 Заповед № ДС-12-1/12.01.2017г.

Относно: Разрешаване изработване на парцеларен план за линеен обект на територията на общините Пловдив и Родопи.

91 Заповед № ДС-09-23/17.08.2016г.

Относно: Изземване на недвижими имоти, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив.

92 Заповед № ДС-12-3/28.06.2016г.

Относно: Разрешение на „ФЕРО ТРЕЙД“ ЕООД за изработка на парцеларен план.

93 Заповед № ДС-12-1/08.06.2016г.

Относно: Разрешение на „Кордеел България“ ЕАД за изработка на парцеларен план.

94 Заповед № РД-20-51/19.04.2016г.

Относно: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии в област Пловдив за времето от 25.04.2016г. до 30.10.2016г.

95 Заповед № РД-20-104/15.10.2015г.

Относно: разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура.

96 Заповед № ДС-12-2/28.04.2015г.

Относно: Одобряване на задание за проектиране

97 Заповед № РД-20-33/08.04.2014г.

I. ОДОБРЯВАМ: Техническо задание за проектиране на линеен обект на техническата инфраструктура „Стоманобетонов мост над канал (ПИ 224.129) между двете локални платна (паралелни на път II-64 „Пловдив –…

98 Заповед № ДС-09-7/19.02.2014г.

Относно: Разрешавам изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура …

99 Заповед № ДС-12-1/23.05.2013г.

Относно: Разрешение на „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, ЕИК 115552190, да възложи изработване на проект за изменение на ПУП–парцеларен план …

100 Заповед № РД-20-23/13.03.2013г.

Относно: Разрешаване изработване на парцеларен план на територията на общините Пловдив и Марица Преглед

101 Заповед № ДС-22-6/22.02.2013г.

Относно: Разрешаване изработване на парцеларен план на територията на общините Сопот и Карлово

102 Заповед № ДС-22-4/01.02.2013г.

Относно: Разрешаване изработване на парцеларен план на територията на общините Родопи и Пловдив.

103 Заповед ЗД-02-29/23.05.2012г.

Относно: Водноспасителната дейност и обезопасяване на водните площи, с цел намаляване на водните инциденти и удавяния в област Пловдив.

104 Заповед ЗД-00-81/22.05.2012г.

Относно: Правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи.

105 Заповед ЗД-00-78 /17.05.2012г.

Относно: Създаване на организация и предприемане на действия и мерки за недопускането на бедствия.

106 Заповед ЗД-00-68/04.05.2012г.

Относно: Осигуряване на пожарната безопастност и създаване на организация за гасенето на пожари в горските територии на областта.

Последна редакция на 14 май, 2021 в 09:48

Skip to content https://www.livechatalternative.com/