Телефонен указател

  • Код за автоматично избиране на гр. Пловдив – 032
  • Вътрешните номера са последните три цифри 605 – XXX
  • тел: 0800 11 032безплатен за връзка с нас до 6 мин. от фиксирани мрежи
  • тел: +359 88 515 31 30 и избирате вътрешен номер 5XX
  • факс: +359 32 627 104
  • e-mail: oa@pd.government.bg – Официален адрес за електронна поща
  • гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002
ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Областен управител Дани Каназирева 201 605-511 625-719
Зам.-областен управител Евелина Апостолова 213 605-512 627-104
Зам.-областен управител инж. Димитър Керин 216 605-512 627-104
Зам.-областен управител Петър Петров 214 605-512 627-104
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Връзки с обществеността Ваня Трингова 211 605-567 627-104
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Главен секретар   213 605-512 627-104
ДИРЕКЦИЯ „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Директор „АПОФУС“   303 605-543  
Главен експерт
Информационно обслужване
инж. Венелин Христов 116 605-517  
Главен експерт
Служител по сигурността на информацията
Николай Киров 235 605-539  
Главен счетоводител (зам.) Тодорка Динева 127 605-524  
Главен счетоводител Цветана Узунова 135 605-523  
Старши счетоводител Вера Исакова 136 605-525  
Юрисконсулт   305 605-521  
Старши експерт ЧР Тихомира Кулинска 307 605-540  
Главен специалист Цветана Николова 307 605-540  
Главен специалист Таня Илиева 138 605-527 632-034
Главен специалист Мартина Начева 138 605-527 632-034
Технически сътрудник Теодора Тодорова 218 605-512  
Технически сътрудник, домакин Иван Георгиев 133 605-530  
Главен експерт Димитър Георгиев 236 605-561  
Изпълнител, шофьор Петко Райков 133 605-530  
Изпълнител, шофьор   133 605-530  
Дежурен – пропуск Дежурен 100 605-550  
ДИРЕКЦИЯ „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ – АКРРДС
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Директор инж. Йордан Кюмюрджиев 237 605-575  
ОТДЕЛ „Правен и административен контрол“ – ПАК
Началник отдел Ема Дочкова 302 605-545  
Главен юрисконсулт Апостол Апостолов 304 605-548  
Старши юрисконсулт Ива Кирова 304 605-548  
Юрисконсулт Ангелина Тонева 310 605-546  
Юрисконсулт Миглена Гъркова 309 605-528  
Главен експерт Мариана Кискинова 101 605-544  
ОТДЕЛ „Координация и европейска интеграция“ – КЕИ
Началник отдел Снежана Александрова 208 605-542  
Главен експерт Кристина Атанасова 209 605-577  
Старши експерт Венера Атанасова 207 605-538  
Младши експерт Нъшан Деркалестаниан 210 605-580  
Младши експерт Симеон Николов 210 605-580  
Младши експерт Дамяна Тюлева 206 605-541  
Технически сътрудник Соня Овнарова 206 605-541  
ОТДЕЛ „Държавна собственост и регионално развитие“ – ДСРР
Началник отдел Анжела Костадинова 224 605-529  
Главен експерт Митко Стойчев 223 605-526  
Главен експерт Данчо Желев 220 605-555  
Главен експерт Видко Гошев 230 605-536  
Главен експерт Анна Паскалева 225 605-534  
Главен експерт Йордан Дардов 229 605-535  
Главен юрисконсулт Стефина Траницова 228 605-531  
Главен юрисконсулт Радостина Иванова 227 605-533  
Юрисконсулт Вержин Хугасян 223 605-532  
Старши експерт Доника Николова 237 605-515  
Главен специалист Милка Минчева 122 605-583  

Териториални звена на държавната администрация в сградата на Областна администрация

Асоциация по В и К
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Главен секретар   102 605-574 032 627104
Финансов експерт   104 605-564 032 627104
Държавна агенция за закрила на детето – ГДКПД
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Главен инспектор
Главен инспектор
Главен инспектор
Старши инспектор
Мариана Стоянова
Мартина Петкова-Иванова
Живка Георгиева
Златка Костова
110 – 111 032 649798 032 649798
ГД ЕФМПП
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Експерт Мария Манолова 209 605-569  
8090 Views | Last update 08.12.2019 17:59:41