Телефонен указател

  • Код за автоматично избиране на гр. Пловдив – 032
  • Вътрешните номера са последните три цифри 605 – XXX
  • тел: 0800 11 032безплатен за връзка с нас до 6 мин. от фиксирани мрежи
  • тел: +359 88 515 31 30 и избирате вътрешен номер 5XX
  • факс: +359 32 627 104
  • e-mail: oa@pd.government.bg – Официален адрес за електронна поща
  • гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002

Политически кабинет

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Дани Каназирева Областен управител 201 605-511 625-719
Евелина Апостолова Зам.-областен управител 216 605-512 627-104
инж. Димитър Керин Зам.-областен управител 213605-512 627-104
Петър Петров Зам.-областен управител 214605-512 627-104
Елена КрушковаВръзки с обществеността211 605-567 627-104

Главен секретар

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
инж. Йордан КюмюрджиевГлавен секретар 238605-575 627-104

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
инж. Йордан Кюмюрджиев и.д. Директор на дирекция „АПОФУС“ 303605-543 627-104
инж. Венелин Христов Главен експерт
Информационно обслужване
116605-517
Гергана СтояноваГлавен експерт215605-519
Николай Киров Главен експерт
Служител по сигурността на информацията
235605-539
Цветана УзуноваГлавен счетоводител135605-523
Вера Исакова Старши счетоводител
(касиер)
136605-525
Мария Козарева Старши счетоводител127605-524
Тихомира Кулинска Старши експерт
ЧР
307605-540
Таня Илиева Главен специалист
(деловодство)
138605-527632-034
Мартина НачеваГлавен специалист
(деловодство)
138605-556632-034
Маргарита Бойчева Технически сътрудник
(Областен управител)
200605-511 625-719
Джулия ДимитроваТехнически сътрудник
(зам.-областни управители)
218605-512 627-104
Димитър ПапазовТехнически сътрудник
(домакин)
133605-530
Петко Райков Изпълнител
(шофьор )
133605-530
Ангел МладеновИзпълнител
(шофьор )
133605-530
Дежурен Дежурен – пропуск 100605-550

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ – АКРРДС

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
инж. Йордан Кюмюрджиев и.д. Директор 238605-575 627-104
Никол ЕленковаТехнически сътрудник237605-515

Отдел „Правен и административен контрол“ – ПАК

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Ема Дочкова Началник отдел 302 605-545
Апостол Апостолов Главен юрисконсулт 304 605-548
Ива Кирова Старши юрисконсулт 304 605-548
Ангелина Тонева Юрисконсулт 310 605-546
Миглена Гъркова Юрисконсулт 309 605-528
Мариана Кискинова Главен експерт 101 605-544
Маргарита Вранкова Старши експерт207605-538

Отдел „Координация и европейска интеграция“ – КЕИ

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Веселин Козарев Началник отдел 208 605-542
Кристина Атанасова Главен експерт 209 605-577
Симеон Николов Старши експерт 210605-580
Дамяна Тюлева Младши експерт 206605-541
Мария Кирова Младши експерт 207605-538
Соня Овнарова Технически сътрудник 206605-541

Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“ – ДСРР

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Анжела Костадинова Началник отдел 224 605-529
Стефина Траницова Главен юрисконсулт 228 605-531
Данчо Желев Главен експерт 220 605-555
Анна Паскалева Главен експерт 225605-534
Митко Стойчев Главен експерт 226605-522
Видко Гошев Главен експерт 230605-536
Доника Николова Старши експерт 229605-535
Вержин Хугасян Юрисконсулт 223605-532
Милка Минчева Главен специалист 112605-583

Териториални звена на държавната администрация в сградата на Областна администрация

Асоциация по В и К – Пловдив

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Евелин ПарасковГлавен секретар 102605-574 627-104
Финансов експерт 104605-564
Експерт 104605-564

Държавна агенция за закрила на детето – ГДКПД

Служител Длъжност Стая № Тел. №Факс
Мариана Стоянова Главен инспектор 111032 649798 032 649798
Мартина Петкова-Иванова Главен инспектор 111032 649798 032 649798
Златка Костова Старши инспектор 111032 649798 032 649798

ГД ЕФМПП

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Мария Манолова Експерт 131605-569