Телефонен указател

Телефонен указател на Областна администрация Пловдив

  • Код за автоматично избиране на гр. Пловдив – 032
  • Вътрешните номера са последните три цифри 605 – XXX
  • тел: 080011032безплатен за връзка с нас до 6 мин.
  • тел: +359 88 515 31 30 и избирате вътрешен номер 5XX
  • факс: +359 32 627 104, +359 32 625 719
  • e-mail: oa@pd.government.bg – Официален адрес за електронна поща
  • гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002

Политически кабинет

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
д-р инж. Илия ЗюмбилевОбластен управител201605-511625-719
д-р инж. Атанас ТашковЗам.-областен управител 216 605-512 627-104
Димитър Добрев Зам.-областен управител 214605-512 627-104
Елена ЯневаВръзки с обществеността213605-568 627-104

Главен секретар

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Георги ЯневГлавен секретар 215605-519 627-104

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Директор на дирекция „АПОФУС“ 303605-543
инж. Венелин Христов Главен експерт
Информационно обслужване
116605-517
Андрей ПопивановГлавен експерт
Служител по сигурността на информацията
235605-539
Анелия Иванова Счетоводител127605-523
Милена СърбаковаСчетоводител136605-525
Тихомира Кулинска Старши експерт ЧР 307605-540
Дамяна Тюлева Старши експерт 305 605-521
Никол Еленкова Младши експерт218 605-512
Таня ИлиеваСтарши експерт (деловодство)138605-527
Мартина НачеваСтарши експерт (деловодство) 138605-527
Мирела ЙочеваТехнически сътрудник (домакин) 130605-562
Петко Райков Изпълнител (шофьор )133605-530
Дежурен Дежурен – пропуск 100605-550

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ – АКРРДС

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Анжела Костадинова Директор 224605-529

Отдел „Правен и административен контрол“ – ПАК

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Ема Дочкова Началник отдел 302 605-545
Апостол Апостолов Главен юрисконсулт 304 605-548
Мариана Кискинова Главен експерт 105 605-544

Отдел „Координация и европейска интеграция“ – КЕИ

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Маргарита ВранковаНачалник отдел 208 605-542
Симеон Николов Младши експерт 210605-580
Ренета БамбаловаГлавен специалист 209605-577
Светлана ЖиловаМладши експерт200605-511
Кристина ЧорбаджийскаСтарши експерт
206605-541
Мария КироваГлавен специалист 207605-538

Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“ – ДСРР

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Вержин ХугасянГлавен юрисконсулт 223605-532
Главен юрисконсулт 228 605-531
инж. Данчо Желев Главен експерт 220 605-555
Даньо ПеневГлавен експерт 228605-531
инж. Анна Паскалева Главен експерт 229605-535
инж. Митко Стойчев Главен експерт 226605-522
инж. Видко Гошев Главен експерт 230605-536
Дора ИлиеваЮрисконсулт 225605-534
Милка Минчева Главен специалист 112605-583

Териториални звена на държавната администрация в сградата на Областна администрация

Асоциация по В и К – Пловдив

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Десислава ВладимироваГлавен секретар 102605-574
Финансов експерт 104605-564
Експерт 104605-564

Държавна агенция за закрила на детето – ГДКПД

Служител Длъжност Стая № Тел. №Факс
Мариана Стоянова Главен инспектор 111032 649798 032 649798
Мартина Петкова-Иванова Главен инспектор 111032 649798 032 649798
Златка Костова Старши инспектор 111032 649798 032 649798

ГД ЕФМПП

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Мария Манолова Експерт 131605-569

Последна редакция на 21 юли, 2023 в 16:19

Skip to content https://www.livechatalternative.com/