Телефонен указател

Телефонен указател на Областна администрация Пловдив

  • Код за автоматично избиране на гр. Пловдив – 032
  • Вътрешните номера са последните три цифри 605 – XXX
  • тел: 080011032безплатен за връзка с нас до 6 мин.
  • тел: +359 88 515 31 30 и избирате вътрешен номер 5XX
  • факс: +359 32 627 104, +359 32 625 719
  • e-mail: oa@pd.government.bg – Официален адрес за електронна поща
  • гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002

Политически кабинет

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Ангел СтоевОбластен управител201605-511625719
Иванка ПетковаЗам.-областен управител 214 605-512 627-104
Даниела НиколоваЗам.-областен управител 216 605-512 627-104
Весела БалеваВръзки с обществеността202 605-567 627-104

Главен секретар

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Георги ЯневГлавен секретар 215605-519 627-104

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Директор на дирекция „АПОФУС“ 303605-543
инж. Венелин Христов Главен експерт
Информационно обслужване
116605-517
Николай Киров Главен експерт
Служител по сигурността на информацията
235605-539
Мария КозареваГлавен счетоводител135605-524
Вера Исакова Старши счетоводител
(касиер)
136605-525
Цветана Узунова Старши счетоводител127605-523
Тихомира Кулинска Старши експерт
ЧР
307605-540
Соня ОвнароваГлавен специалист
(деловодство)
138605-527
Мартина НачеваГлавен специалист
(деловодство)
138605-556
Димитър ПапазовТехнически сътрудник
(домакин)
133605-530
Петко Райков Изпълнител
(шофьор )
133605-530
Дежурен Дежурен – пропуск 100605-550

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ – АКРРДС

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Директор 238605-575
Никол ЕленковаТехнически сътрудник237605-515

Отдел „Правен и административен контрол“ – ПАК

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Ема Дочкова Началник отдел 302 605-545
Апостол Апостолов Главен юрисконсулт 304 605-548
Ива Кирова Главен юрисконсулт 304 605-548
Ангелина Тонева Юрисконсулт 310 605-546
Миглена Гъркова Юрисконсулт 309 605-528
Мариана Кискинова Главен експерт 101 605-544
Маргарита Вранкова Старши експерт207605-538

Отдел „Координация и европейска интеграция“ – КЕИ

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Началник отдел 215 605-519
Кристина Атанасова Главен експерт 209 605-577
Симеон Николов Старши експерт 210605-580
Дамяна Тюлева Старши експерт 305605-521
Мария Кирова Младши експерт 207605-538
Светлана ЖиловаГлавен специалист218605-512

Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“ – ДСРР

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Анжела Костадинова Началник отдел 224 605-529
Красимира АлександроваГлавен юрисконсулт 228 605-531
Данчо Желев Главен експерт 220 605-555
Камелия ИвановаГлавен юрисконсулт227605-533
Анна Паскалева Главен експерт 225605-534
Митко Стойчев Главен експерт 226605-522
Видко Гошев Главен експерт 230605-536
Доника Николова Старши експерт 229605-535
Вержин Хугасян Юрисконсулт 223605-532
Милка Минчева Главен специалист 112605-583

Териториални звена на държавната администрация в сградата на Областна администрация

Асоциация по В и К – Пловдив

Служител Длъжност Стая № Тел. №
Евелин ПарасковГлавен секретар 102605-574
Финансов експерт 104605-564
Експерт 104605-564

Държавна агенция за закрила на детето – ГДКПД

Служител Длъжност Стая № Тел. №Факс
Мариана Стоянова Главен инспектор 111032 649798 032 649798
Мартина Петкова-Иванова Главен инспектор 111032 649798 032 649798
Златка Костова Старши инспектор 111032 649798 032 649798

ГД ЕФМПП

Служител Длъжност Стая № Тел. № Факс
Мария Манолова Експерт 131605-569

Последна редакция на 01 септември, 2021 в 10:57

https://www.livechatalternative.com/