Телефонен указател

  • Код за автоматично избиране на гр. Пловдив – 032
  • Вътрешните номера са последните три цифри 605 – XXX
  • тел: 0800 11 032безплатен за връзка с нас до 6 мин. от фиксирани мрежи
  • тел: +359 88 515 31 30 и избирате вътрешен номер 5XX
  • факс: +359 32 627 104
  • e-mail: oa@pd.government.bg – Официален адрес за електронна поща
  • гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002

 

ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Областен управител Здравко Димитров 201 605-511 625-719
Зам.-областен управител Евелина Апостолова 213 605-512 627-104
Зам.-областен управител инж. Димитър Керин 216 605-512 627-104
Зам.-областен управител Петър Петров 214 605-512 627-104
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Връзки с обществеността и протокол Илияна Ангелова
Ваня Трингова
218
211
605-514
605-567
627-104
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Главен секретар Борислав Димов 213 605-512 627-104
ДИРЕКЦИЯ „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Директор „АПОФУС“ 303 605-543
Главен експерт
Информационно обслужване
инж. Венелин Христов 116 605-517
Главен експерт
Служител по сигурността на информацията
Валери Баранов 235 605-539
Главен счетоводител Тодорка Динева 127 605-524
Старши счетоводител Цветана Узунова 135 605-523
Старши счетоводител Вера Исакова 136 605-525
Юрисконсулт Николай Кючуков 305 605-521
Главен специалист „Човешки ресурси“ Цветана Николова 307 605-540
Главен специалист Ива Асиева 307 605-540
Технически сътрудник Силвия Райновска 200 605-511
Технически сътрудник, деловодство Таня Илиева 138 605-527 632-034
Технически сътрудник Гергана Чачева 138 605-527 627-104
Технически сътрудник Петранка Росенова 218 605-512
Технически сътрудник, домакин Иван Георгиев 133 605-530
Завеждащ регистър
„Класифицирана информация“
Димитър Георгиев 236 605-561
Изпълнител, шофьор Петко Райков 133 605-530
Дежурен – пропуск Дежурен 100 605-550
ДИРЕКЦИЯ „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ – АКРРДС
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Директор Николай Аджеларов 237 605-575
ОТДЕЛ „Правен и административен контрол“ – ПАК
Началник отдел Ема Дочкова 302 605-545
Старши юрисконсулт Апостол Апостолов 304 605-548
Младши юрисконсулт Ива Кирова 304 605-548
Юрисконсулт Ангелина Тонева 310 605-546
Главен експерт Мариана Кискинова 101 605-544
Главен експерт Костадин Пеев 103 605-549
ОТДЕЛ „Координация и европейска интеграция“ – КЕИ
Началник отдел Снежана Александрова 208 605-542
Главен експерт Маргарита Янева 209 605-577
Старши експерт Венера Атанасова 207 605-538
Младши експерт Нъшан Деркалестаниан 210 605-580
Младши експерт Симеон Николов 210 605-580
Младши експерт Ели Гатева 206 605-541
Технически сътрудник Соня Овнарова 206 605-541
ОТДЕЛ „Държавна собственост и регионално развитие“ – ДСРР
Началник отдел Диана Терзийска 229 605-535
Главен експерт Митко Стойчев 223 605-526
Главен експерт 224 605-529
Главен експерт Данчо Желев 220 605-555
Старши експерт Доника Николова 237 605-515
Старши експерт Анна Паскалева 225 605-534
Старши експерт Видко Гошев 230 605-536
Главен юрисконсулт Стефина Траницова 228 605-531
Старши юрисконсулт Радостина Иванова 227 605-533
Юрисконсулт Емилия Моллова 228 605-531
Младши експерт Анжела Костадинова 226 605-533
Младши експерт 237 605-515
Главен специалист Милка Минчева 122 605-583
Технически сътрудник 230 605-536

 

 

Териториални звена на държавната администрация в сградата на Областна администрация

Асоциация по В и К
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Главен секретар Йордан Дардов 102 605-574 032 627104
Финансов експерт Хрипсиме Чектерян 104 605-564 032 627104
Държавна агенция за закрила на детето – ГДКПД
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Главен инспектор
Главен инспектор
Главен инспектор
Старши инспектор
Мариана Стоянова
Мартина Петкова-Иванова
Живка Георгиева
Златка Костова
110 – 111 032 649798 032 649798
ГД ЕФМПП
Длъжност Служител Стая № Тел. № Факс
Експерт Мария Манолова 209 605-569
5419 Views | Last update 12.04.2018 11:26:29