Регистър контрол по решения на Общински съвети

Упражняване на административният контрол върху решенията на общинските съвети е конституционно закрепено правомощие на областния управител.

В обхвата на административния контрол се съдържа осъществяване на проверка дали за спазени общите и специфични изискванията за законосъобразност на актовете на местните органи на самоуправление.

Съгласно чл. 45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител притежава дискреционна власт да връща за ново обсъждане и да оспорва пред Административен съд – Пловдив незаконосъобразните актове на местните органи на самоуправление.

Върнатото за ново обсъждане решение се изпраща на председателя на съответния общински съвет в 7-дневен срок от получаването им, ведно с писмени мотиви и указания по правилното приложение на закона.

Върнатият за ново разглеждане административен акт не влиза в сила, а председателят на общинския съвет следва да организира открито заседание в 14-дневен срок от получаването му, на което да запознае общинските съветници с посочените мотиви за незаконосъобразност.

Общинският съвет може да отмени, измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.  Измененият и повторно приетият акт подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Филтър:

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

2 Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

3 Решение № 712/2019г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 712/2019г. на ОбС Хисаря

4 Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

5 Решение № 6/2019г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 6/2019г. на ОбС Перущица

6 Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

7 Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

8 Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

9 Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

10 Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

11 Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

12 Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

13 Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

14 Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

15 Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

16 Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

17 Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

18 Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

19 Решениe № 1589/2018г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe 1589/2018г. на ОбС Асеновград

20 Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

21 Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

22 Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

23 Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

24 Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

25 Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

26 Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

27 Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

28 Решение № 200/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 200/2018 на ОбС Марица

29 Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

30 Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

2730 Views | Last update 22.11.2018 17:41:39