Регистър контрол по решения на Общински съвети

Упражняване на административният контрол върху решенията на общинските съвети е конституционно закрепено правомощие на областния управител.

В обхвата на административния контрол се съдържа осъществяване на проверка дали за спазени общите и специфични изискванията за законосъобразност на актовете на местните органи на самоуправление.

Съгласно чл. 45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител притежава дискреционна власт да връща за ново обсъждане и да оспорва пред Административен съд – Пловдив незаконосъобразните актове на местните органи на самоуправление.

Върнатото за ново обсъждане решение се изпраща на председателя на съответния общински съвет в 7-дневен срок от получаването им, ведно с писмени мотиви и указания по правилното приложение на закона.

Върнатият за ново разглеждане административен акт не влиза в сила, а председателят на общинския съвет следва да организира открито заседание в 14-дневен срок от получаването му, на което да запознае общинските съветници с посочените мотиви за незаконосъобразност.

Общинският съвет може да отмени, измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.  Измененият и повторно приетият акт подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Филтър:

No Документ Относно Преглед
1 Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

2 Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

3 Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

4 Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

5 Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

6 Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

7 Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

8 Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

9 Решениe № 1589/2018г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe 1589/2018г. на ОбС Асеновград

10 Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

11 Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

12 Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

13 Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

14 Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

15 Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

16 Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

17 Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

18 Решение № 200/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 200/2018 на ОбС Марица

19 Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

20 Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

21 Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

22 Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

23 Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

24 Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

25 Решение № 124/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 124/2018 на ОбС Марица

26 Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

27 Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

28 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

29 Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

30 Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

1855 Views | Last update 22.11.2018 17:41:39