Регистър контрол по решения на Общински съвети

Упражняване на административният контрол върху решенията на общинските съвети е конституционно закрепено правомощие на областния управител.

В обхвата на административния контрол се съдържа осъществяване на проверка дали за спазени общите и специфични изискванията за законосъобразност на актовете на местните органи на самоуправление.

Съгласно чл. 45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител притежава дискреционна власт да връща за ново обсъждане и да оспорва пред Административен съд – Пловдив незаконосъобразните актове на местните органи на самоуправление.

Върнатото за ново обсъждане решение се изпраща на председателя на съответния общински съвет в 7-дневен срок от получаването им, ведно с писмени мотиви и указания по правилното приложение на закона.

Върнатият за ново разглеждане административен акт не влиза в сила, а председателят на общинския съвет следва да организира открито заседание в 14-дневен срок от получаването му, на което да запознае общинските съветници с посочените мотиви за незаконосъобразност.

Общинският съвет може да отмени, измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.  Измененият и повторно приетият акт подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Филтър:

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

2 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

3 Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

4 Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

5 Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

6 Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

7 Решение № 258/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 258/2018г. на ОбС Хисаря

8 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

9 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

10 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

11 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

12 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

13 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

14 Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

15 Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

16 Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Връщане на Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

17 Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

Заповед за оспорване на Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

18 Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

Заповед за оспорване на Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

19 Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

20 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

21 Решениe № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

22 Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

23 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

24 Решениe № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

25 Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

26 Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

27 Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

28 Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

29 Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

30 Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

1205 Views | Last update 08.03.2018 13:17:49