Регистър контрол по решения на Общински съвети

Упражняване на административният контрол върху решенията на общинските съвети е конституционно закрепено правомощие на областния управител.

В обхвата на административния контрол се съдържа осъществяване на проверка дали за спазени общите и специфични изискванията за законосъобразност на актовете на местните органи на самоуправление.

Съгласно чл. 45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител притежава дискреционна власт да връща за ново обсъждане и да оспорва пред Административен съд – Пловдив незаконосъобразните актове на местните органи на самоуправление.

Върнатото за ново обсъждане решение се изпраща на председателя на съответния общински съвет в 7-дневен срок от получаването им, ведно с писмени мотиви и указания по правилното приложение на закона.

Върнатият за ново разглеждане административен акт не влиза в сила, а председателят на общинския съвет следва да организира открито заседание в 14-дневен срок от получаването му, на което да запознае общинските съветници с посочените мотиви за незаконосъобразност.

Общинският съвет може да отмени, измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.  Измененият и повторно приетият акт подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Филтър:

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 100/2020г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 100/2020г. на ОбС Сопот

2 Решение № 114/2020 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 114/2020 на ОбС Калояново

3 Решение № 423/2020 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 423/2020 на ОбС Марица

4 Решениe № 263/2020г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 263/2020г. на ОбС Асеновград

5 Решения №№ 53, 76/2020 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 53, 76/2020 на ОбС Марица

6 Решение № 136/2020г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 136/2020г. на ОбС Брезово

7 Решение № 113/2020г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 113/2020г. на ОбС Брезово

8 Решения № 41, 45/2020г. на ОбС Брезово

Връщане на Решения № 41, 45/2020г. на ОбС Брезово

9 Решениe № 14/2020г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решениe № 14/2020г. на ОбС Стамболийски

10 Решение № 51/2020г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 51/2020г. на ОбС Сопот

11 Решениe № 15/2020г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 15/2020г. на ОбС Съединение

12 Решениe № 4/2020г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 4/2020г. на ОбС Съединение

13 Решение № 39/2020г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 39/2020г. на ОбС Родопи

14 Решение № 5/2020г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 5/2020г. на ОбС Родопи

15 Решение № 144/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 144/2020г. на ОбС Раковски

16 Решение № 126/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 126/2020г. на ОбС Раковски

17 Решение № 102/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 102/2020г. на ОбС Раковски

18 Решение № 54/2019г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 54/2019г. на ОбС Раковски

19 Решение № 35/2020г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 35/2020г. на ОбС Кричим

20 Решениe № 60/2020г. на ОбС Карлово

Връщане на Решениe № 60/2020г. на ОбС Карлово

21 Решения №№ 33, 34/2020г. на ОбС Карлово

Връщане на Решения №№ 33, 34/2020г. на ОбС Карлово

22 Решениe № 137/2020г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 137/2020г. на ОбС Асеновград

23 Решение № 153/2020г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 153/2020г. на ОбС Пловдив

24 Решение № 131/2020г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 131/2020г. на ОбС Пловдив

25 Решение № 22/2020г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 22/2020г. на ОбС Пловдив

26 Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

27 Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

28 Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

29 Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

30 Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

https://www.livechatalternative.com/