Регистър контрол по решения на Общински съвети

Упражняване на административният контрол върху решенията на общинските съвети е конституционно закрепено правомощие на областния управител.

В обхвата на административния контрол се съдържа осъществяване на проверка дали за спазени общите и специфични изискванията за законосъобразност на актовете на местните органи на самоуправление.

Съгласно чл. 45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител притежава дискреционна власт да връща за ново обсъждане и да оспорва пред Административен съд – Пловдив незаконосъобразните актове на местните органи на самоуправление.

Върнатото за ново обсъждане решение се изпраща на председателя на съответния общински съвет в 7-дневен срок от получаването им, ведно с писмени мотиви и указания по правилното приложение на закона.

Върнатият за ново разглеждане административен акт не влиза в сила, а председателят на общинския съвет следва да организира открито заседание в 14-дневен срок от получаването му, на което да запознае общинските съветници с посочените мотиви за незаконосъобразност.

Общинският съвет може да отмени, измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.  Измененият и повторно приетият акт подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

No Документ Относно Преглед
1 Решение № 100/2020г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 100/2020г. на ОбС Сопот

2 Решение № 114/2020 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 114/2020 на ОбС Калояново

3 Решение № 423/2020 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 423/2020 на ОбС Марица

4 Решениe № 263/2020г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 263/2020г. на ОбС Асеновград

5 Решения №№ 53, 76/2020 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 53, 76/2020 на ОбС Марица

6 Решение № 136/2020г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 136/2020г. на ОбС Брезово

7 Решение № 113/2020г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 113/2020г. на ОбС Брезово

8 Решения № 41, 45/2020г. на ОбС Брезово

Връщане на Решения № 41, 45/2020г. на ОбС Брезово

9 Решениe № 14/2020г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решениe № 14/2020г. на ОбС Стамболийски

10 Решение № 51/2020г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 51/2020г. на ОбС Сопот

11 Решениe № 15/2020г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 15/2020г. на ОбС Съединение

12 Решениe № 4/2020г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 4/2020г. на ОбС Съединение

13 Решение № 39/2020г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 39/2020г. на ОбС Родопи

14 Решение № 5/2020г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 5/2020г. на ОбС Родопи

15 Решение № 144/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 144/2020г. на ОбС Раковски

16 Решение № 126/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 126/2020г. на ОбС Раковски

17 Решение № 102/2020г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 102/2020г. на ОбС Раковски

18 Решение № 54/2019г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 54/2019г. на ОбС Раковски

19 Решение № 35/2020г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 35/2020г. на ОбС Кричим

20 Решениe № 60/2020г. на ОбС Карлово

Връщане на Решениe № 60/2020г. на ОбС Карлово

21 Решения №№ 33, 34/2020г. на ОбС Карлово

Връщане на Решения №№ 33, 34/2020г. на ОбС Карлово

22 Решениe № 137/2020г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 137/2020г. на ОбС Асеновград

23 Решение № 153/2020г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 153/2020г. на ОбС Пловдив

24 Решение № 131/2020г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 131/2020г. на ОбС Пловдив

25 Решение № 22/2020г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 22/2020г. на ОбС Пловдив

26 Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 2015/2019г. на ОбС Асеновград

27 Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1984/2019г. на ОбС Асеновград

28 Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1908/2019г. на ОбС Асеновград

29 Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 459/2019г. на ОбС Брезово

30 Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1784/2019г. на ОбС Асеновград

31 Решение № 712/2019г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 712/2019г. на ОбС Хисаря

32 Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1742, 1753/2019г. на ОбС Асеновград

33 Решение № 6/2019г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 6/2019г. на ОбС Перущица

34 Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 690/2018г. на ОбС Хисаря

35 Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решение № 717/2018г. на ОбС Раковски

36 Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 372/2018 на ОбС Първомай

37 Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 681/2018г. на ОбС Хисаря

38 Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решениe № 1726/2018г. на ОбС Асеновград

39 Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения № 692, 693/2018г. на ОбС Раковски

40 Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Калояново

41 Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 701/2018г. на ОбС Куклен

42 Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 359/2018 на ОбС Първомай

43 Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 410/2018г. на ОбС Брезово

44 Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

Оспорване на Решения №№ 1620, 1627/2018г. на ОбС Асеновград

45 Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 693/2018г. на ОбС Куклен

46 Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 619/2018г. на ОбС Хисаря

47 Решениe № 1589/2018г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe 1589/2018г. на ОбС Асеновград

48 Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Пловдив

49 Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 1088/2018г. на ОбС Карлово

50 Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 296, 297/2018г. на ОбС Калояново

51 Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

52 Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 313/2018г. на ОбС Кричим

53 Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 63, 65/2018г. на ОбС Перущица

54 Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 111, 113, 114/2018г. на ОбС Родопи

55 Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 367/2018г. на ОбС Брезово

56 Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 53/2018г. на ОбС Перущица

57 Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 331/2018 на ОбС Първомай

58 Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

59 Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

Решения № 971, 972, 976/2018г. на ОбС Карлово

60 Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

Връщане на Решение № 269/2018 на ОбС Калояново

61 Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

62 Решение № 124/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 124/2018 на ОбС Марица

63 Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 503/2018г. на ОбС Хисаря

64 Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 66/2018г. на ОбС Родопи

65 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Спиране на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

66 Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 568/2018г. на ОбС Раковски

67 Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

Връщане на Решения №№ 16, 23/2018г. на ОбС Перущица

68 Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 312/2018 на ОбС Първомай

69 Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 943/2018г. на ОбС Карлово

70 Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

71 Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

Връщане на Решение № 55/2018г. на ОбС Родопи

72 Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 585, 586, 587/2018г. на ОбС Куклен

73 Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 291/2018 на ОбС Първомай

74 Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 321/2018г. на ОбС Брезово

75 Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 460, 462, 466/2018г. на ОбС Хисаря

76 Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 454/2018г. на ОбС Хисаря

77 Решениe № 1246/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1246/2018г. на ОбС Асеновград

78 Решениe № 1245/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1245/2018г. на ОбС Асеновград

79 Решениe № 1244/2018г. на ОбС Асеновград

Заповед за оспорване на Решениe 1244/2018г. на ОбС Асеновград

80 Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14/2018 на ОбС Марица

81 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

82 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

83 Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 866/2018г. на ОбС Карлово

84 Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 8/2018г. на ОбС Пловдив

85 Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

Връщане на Решение № 184/2018г. на ОбС Лъки

86 Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

87 Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

88 Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

89 Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

90 Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 514/2018г. на ОбС Раковски

91 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

92 Решениe № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

93 Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

94 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

95 Решениe № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

96 Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решения №№ 415, 417/2017г. на ОбС Хисаря

97 Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 73/2017г. на ОбС Перущица

98 Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 794/2017г. на ОбС Карлово

99 Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 295/2017г. на ОбС Брезово

100 Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 369/2017г. на ОбС Хисаря

101 Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 536/2017г. на ОбС Куклен

102 Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 387/2017г. на ОбС Хисаря

103 Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

Връщане на Решение № 172/2017г. на ОбС Сопот

104 Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 273/2017г. на ОбС Брезово

105 Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 748/2017г. на ОбС Карлово

106 Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

Връщане на Решения №№ 209, 212/2017г. на ОбС Калояново

107 Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 432/2017г. на ОбС Раковски

108 Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

109 Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение № 222/2017г. на ОбС Кричим

110 Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 264/2017г. на ОбС Брезово

111 Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 691/2017г. на ОбС Карлово

112 Решение № 265/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 265/2017 на ОбС Марица

113 Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 683/2017г. на ОбС Карлово

114 Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 489/2017г. на ОбС Куклен

115 Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 1073/2017г. на ОбС Асеновград

116 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

117 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

118 Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 39/2017г. на ОбС Перущица

119 Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

Връщане на Решения №№ 188, 211/2017г. на ОбС Родопи

120 Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

Връщане на Решение № 249/2017г. на ОбС Брезово

121 Решение № 183/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решение № 183/2017 на ОбС Марица

122 Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

123 Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решения №№ 1007, 1008/2017г. на ОбС Асеновград

124 Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

125 Решениe № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

126 Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 978/2017г. на ОбС Асеновград

127 Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 222/2017 на ОбС Първомай

128 Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 365/2017г. на ОбС Раковски

129 Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

Връщане на Решение № 31/2017г. на ОбС Перущица

130 Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 429, 438/2017г. на ОбС Куклен

131 Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 622/2017г. на ОбС Карлово

132 Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

133 Решение № 596/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 596/2017г. на ОбС Карлово

134 Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решениe № 343/2017г. на ОбС Раковски

135 Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решения №№ 403, 404, 405/2017г. на ОбС Куклен

136 Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

137 Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

Връщане на Решениe № 913/2017г. на ОбС Асеновград

138 Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

139 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

140 Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

Връщане на Решение № 198/2017 на ОбС Първомай

141 Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 110/2017г. на ОбС Пловдив

142 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

143 Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 398/2017г. на ОбС Куклен

144 Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

Връщане на Решениe № 357/2017г. на ОбС Куклен

145 Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

Връщане на Решения №№ 73, 73/2017 на ОбС Марица

146 Решение № 48/2017г. на ОбС Пловдив

Връщане на Решение № 48/2017г. на ОбС Пловдив

147 Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

Връщане на Решение № 258/2017г. на ОбС Хисаря

148 Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

Заповед за оспорване на Решение № 155/2017г. на ОбС Кричим

149 Решение № 489/2017г. на ОбС Карлово

Връщане на Решение № 489/2017г. на ОбС Карлово

150 Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

Връщане на Решения №№ 276, 277/2017г. на ОбС Раковски

151 Решения №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

Връщане на Решение №№ 141, 155/2017г. на ОбС Кричим

152 Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

Последна редакция на 14 май, 2021 в 09:48

Skip to content https://www.livechatalternative.com/