Решения

No Документ Относно Преглед
1 Решение № РД-20-105/09.07.2024г.

Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии за срок до 6 (шест) месеца, считано от 19.07.2024 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .

2 Решение № РД-20-99/04.07.2024г.

Относно: Кметът на Община „Марица“ да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусна линия Пловдив – Радиново, част от Областната транспортна схема на област Пловдив, квота на Община „Марица“, за срок до 6 /шест/ месеца, считано от 06.07.2024 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .. . .

3 Решение № РД-20-89/11.06.2024г.

Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии . . .

4 Решение № РД-20-69/26.04.2024г.

Относно: Давам „формално съгласие ” за удължаване на срока на действащия към момента Договор № 35 от 01.02.2024 г. за превоз на пътници по автобусна линия Пловдив – Ясно поле, част от Областната транспортна схема на област Пловдив, квота на Община „Марица“, за срок до З месеца, считано от 01.05.2024 г. и/или до избор на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .

5 Решение № РД-20-63/02.04.2024г.

Относно: Кметът на Община „Марица“ да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусна линия . . .

6 Решение № РД-20-60/28.03.2024г.

Относно: Кметът на Община Съединение да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Съединение /през Голям Чардак/, Пловдив – Голям Чардак, Пловдив – Правище и Пловдив – Драгомир но само за маршрутните разписания утвърдени със Заповед № РД-20-56/22.03.2024 г. на Областен управител на област Пловдив, които са част от Областната транспортна схема на област Пловдив, квота на Община Съединение, за срок до 6 /шест/ месеца, считано от 01.04.2024 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .

7 Решение № РД-20-59/28.03.2024г.

Относно: Кметът на Община Раковски да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Раковски, Пловдив – Чалъкови и Пловдив – Болярино но само за маршрутните разписания утвърдени със Заповед № РД-20-57/22.03.2024 г. на Областен управител на област Пловдив, които са част от Областната транспортна схема на област Пловдив, квота на Община Раковски, за срок до 6 /шест/ месеца, считано от 01.04.2024 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .

8 Решение № РД-20-35/08.02.2024г.

Относно: Кметът на Община „Родопи“ да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Белащица и Пловдив – Извор с утвърдени маршрутни разписания, част от Областната транспортна схема на област Пловдив, квота на Община „Родопи“, за срок до 6 /шест/ месеца, считано от 09.02.2024 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .

9 Решение № РД-20-26/01.02.2024г.

Относно: Кметът на Община „Марица“ да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусна линия Пловдив – Ясно Поле от Областна транспортна схема, квота на Община „Марица“, за срок до 3 месеца, считано от 01.02.2024 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано. …

10 Решение № РД-20-21/26.01.2024г.

Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по Автобусна линия № 5 и Автобусна линия № 8 от допълнителните автобусни линии, част от Общинската транспортна схема на Община Пловдив, за срок до 6 (шест) месеца, считано от издаване на настоящото Решение и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано. …

11 Решение № РД-20-178/29.12.2023г.

Относно: Относно: Кметът на Община Карлово да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии: Вътрешноградска линия № 1, Карлово – Калофер – Карлово, Карлово – Сопот – Карлово, Карлово – Пловдив – Карлово, …

12 Решение № РД-20-161/13.12.2023г.

Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии: Пловдив – Асеновград, Пловдив – Искра, Пловдив – Рудозем, Пловдив – Смолян, Пловдив – Казанлък …

13 Решение № РД-20-147/07.11.2023г.

Относно: Кметът на Община Родопи да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Белащица и Пловдив – Извор сутвърдени маршрутни разписания, част от Областна транспортна схема на област Пловдив, квота на Община Родопи, за срок до 3 месеца, считано от 08.11.2023 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано …

14 Решение № РД-20-84/03.08.2023г.

Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии: Пловдив – Панагюрище, Пловдив – Златосел, Пловдив – Раковски, Пловдив – Велинград и Пловдив – Старосел за превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Републиканска и Областна транспортни схеми, квота на Община Пловдив, включително и поотделно за всяко едно от направленията, за срок до 3месеца, считано от 01.10.2023 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .

15 Решение № РД-20-84/03.08.2023г.

Относно: Кметът на Община Родопи да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга запревоз на пътници по автобусните линии по Договор от 07.08.2008 г., с утвърдените маршрутни разписания от Областна транспортна схема, квота на Община Родопи, за срок до 3 месеца, считано от 07.08.2023 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано. . . .

16 Решение № РД-20-82/31.07.2023г.

Относно: Кметът на Община Марица да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусна линия Пловдив – Ясно Поле с утвърдените маршрутни разписания от Областна транспортна схема, квота на Община Марица, за срок до 6 месеца, считано от 01.08.2023 г. и/или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано . . .

17 Решение № РД-20-62/07.06.2023г.

Относно: Предварително изпълнение на решение № РД-20-62/07.06.2023г, поради наличие на непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга по горепосочените автобусни линии. …

18 Решение № РД-20-52/19.04.2023г.

Относно: Кметът на Община Карлово да извърши „ПРЯКО вьзлагане” на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии с утвърдени маршрутни разписания от Общинска транспортна схема на Община Карлово …

19 Решение № РД-20-13/10.01.2023г.

Относно: Кметът на Община Съединение да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии: Съединение – Малък Чардак, Съединение – Малък Чардак – Царимир, Царево – Съединение, Пловдив – Съединение, Пловдив – Съединение /през Царимир/, Пловдив – Голям Чардак, Пловдив – Правище и Пловдив – Драгомир . . .

20 Решение № РД-20-165/31.08.2022г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действащия към момента Договор  № 4/05.09.2012 г. за превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от Общинска и Областна транспортна схема от квотата на Община Хисаря …

21 Решение № РД-20-137/02.08.2022г.

Относно: Кметът на община Калояново да ИЗВЪРШИ „пряко възлагане” на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии: Пловдив — Ръжево Конаре, Пловдив – Ръжево и Пловдив — Главатар, квотата на Община Калояново …

22 Решение № РД-20-122/01.07.2022г.

Относно: Предварително изпълнение на настоящото решение, поради наличие на непосредствен риск от прекъсване на обществената услуга по Договор №10ДГ1464/30.12.2010 г., Договор №10ДГ1465/30.12.2010 г., Договор №10ДГ1466/30.12.2010 г., Договор №10ДГ1467/30.12.2010 г. и поради прекъсната обществена услуга по Договор №16ДГ208/12.03.2016 г. и Договор №16ДГ209/12.03.2016 г.

23 Решение № РД-20-106/19.05.2022г.

Относно: Кметът на Община Куклен да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии Пловдив – Куклен, Пловдив – Руен, Пловдив – х. Здравец, Пловдив – Цар Калоян, Пловдив – Добралък, Куклен – Асеновград и Куклен – Руен по Договор № 82/31.05.2021 г.

24 Решение № РД-20-73/30.03.2022г.

Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусни линии: Пловдив – Рудозем, Пловдив – Чалъкови, Пловдив – Чехларе, Пловдив – Златитрап и Пловдив – Болярино

25 Решение № РД-20-71/25.03.2022г.

Относно: формално съгласие за удължаване срока на действащия към момента Договор от 28.09.2020г. сключен между Община Асеновград и „Комексмаш – Васил Пиронков“ ЕООД за извършването на обществена услуга за превоз на пътници

26 Решение № РД-20-56/11.03.2022г.

Относно: Разширение на общинската транспортна схема на община Пловдив

27 Решение № РД-20-42/16.02.2022г.

Относно: Кметът на Община Лъки да извърши „пряко възлагане“ на обществената услуга за превоз на пътници по автобусните линии

28 Решение № РД-20-204/23.12.2021г.

Относно: Предварително изпълнение на решение поради риск от пркусване на обществена услуга.

29 Решение № РД-20-203/22.12.2021г.

Относно: Предварително изпълнение на решение поради риск от пркусване на обществена услуга.

30 Решение № РД-20-188/18.11.2021г.

Относно: Кметът на община Садово да извърши „пряко възлагане” на обществената услуга за превоз на пътници по Автобусните линии — „Граница на община Родони – с. Катуница“, „Граница на община Родопи – с. Караджово” и „Граница на община Родони – с. Кочево“ (част от линия № 22, която съответства на квотата на общината)

31 Решение № РД-20-164/27.09.2021г.

Относно: Давам формално съгласие за удължаване срока на действащия към момента договор от 28.09.2020r., сключен между Община Асеновград и „Комексмаш – Васил Пиронков” ЕООД за извършването на обществена услуга за превоз на пътници

32 Решение № РД-20-161/15.09.2021г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действащите към момента Договор № 16ДГ208/12.03.2016 г., и Договор № 16ДГ209/12.03.2016 г. – част от действащата Областна и Републиканска транспортна схема от квотата на Община Пловдив за срок до 9/девет/ месеца, считано от 16.09.2021 г. или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано.

33 Решение № РД-20-121/28.07.2021г.

Относно: Съгласие за продължаване срока на договор за обществен услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

34 Решение № РД-20-110/09.07.2021г.

Относно: Разрешение на кмета на община Марица да извърши „пряко възлагане“ на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

35 Решение № РД-20-109/09.07.2021г.

Относно: Разрешение на кмета на община Съединение да извърши „пряко възлагане“ на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

36 Решение № РД-20-106/30.06.2021г. на ООЩ

Решение относно епидемията от COVID-19

37 Решение № РД-20-105/30.06.2021г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действащите към момента договори, част от действащата Областна и Републиканска транспортна схема от квотата на Община Пловдив за срок до 6 месеца, считано от 01.07.2021 г. или до избора на изпьлнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано.

38 Решение № РД-20-103/25.06.2021г.

Относно: Кметът на Община Карлово да извърши „пряко възлагане” на обществената услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

39 Решение № РД-20-94/08.06.2021г.

Относно: Предварително изпълнение, поради прекъсната обществена услуга.

40 Решение № РД-20-48/23.03.2021г.

Относно: Формално съгласие за удължаване на срока на действащ договор

41 Решение № РД-20-43/19.03.2021г.

Относно: Допускане на предварително изпълнение на решение поради наличие на непосредствен риск от прекъсване на обществена услуга.

42 Решение № РД-20-37/12.03.2021г.

Относно: Допускане на предварително изпълнение на решение поради наличие на непосредствен риск от

43 Решение № РД-20-36/11.03.2021г. на ОКЩ

Решение относно епидемията от COVID-19

44 Решение № РД-20-13/15.01.2021г.

Относно: Формално съгласие за пряко възлагане на обчествена услуга за превоз на пътници.

45 Решение № РД-20-204/22.12.2020г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действащи договори за превоз на пътници.

46 Решение № РД-20-199/11.12.2020г. на Областен управител

Решение относно епидемията от COVID-19

47 Решение № РД-20-188/01.12.2020г.

Относно: Кметът на Община Куклен да извърши пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

48 Решение № РД-20-181/23.11.2020г. на Областен управител

Решение относно епидемията от COVID-19

49 Решение № РД-20-178/19.11.2020г.

Относно: Кметът на Община Садово да извърши пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

50 Решение № РД-20-176/17.11.2020г. на Областен управител

Решение относно епидемията от COVID-19

51 Решение № РД-20-173/16.11.2020г. на Областен управител

Решение относно епидемията от COVID-19

52 Решение № РД-20-166/04.11.2020г. на Областен кризисен щаб

Решение: относно епидемията от COVID-19

53 Решение № РД-20-165/03.11.2020г. на Областен кризисен щаб

Решение: относно епидемията от COVID-19

54 Решение № РД-20-161/28.10.2020г. на Областен кризисен щаб

Решение: относно епидемията от COVID-19

55 Решение № РД-20-159/26.10.2020г. на Областен кризисен щаб

Решение: относно епидемията от COVID-19

56 Решение № РД-20-158/26.10.2020г. на Областен кризисен щаб

Решение относно епидемията от COVID-19

57 Решение № РД-20-157/19.10.2020г. на Областен кризисен щаб

Решение: относно епидемията от COVID-19

58 Решение № РД-20-154/14.10.2020г. на Областен кризисен щаб

Решение: относно епидемията от COVID-19

59 Решение № РД-20-149/09.10.2020г.

Относно: Кметът на Община Пловдив да извърши пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

60 Решение № РД-20-138/21.09.2020г.

Относно: Кметът на Община Асеновград да извърши пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

61 Решение № РД-20-133/14.09.2020г.

Относно: Кметът на Община Раковски да извърши пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии.

62 Решение № РД-20-127/28.08.2020г. относно COVID-19

Решение: относно епидемията от COVID-19

63 Решение № РД-20-122/19.08.2020г. относно културни и развлекателни мероприятия

Решение: относно културни и развлекателни мероприятия на територията на област Пловдив във връзка с COVID-19

64 Решение № РД-20-119/12.08.2020г. относно определяне на болници за лечение на пациенти с COVID-19

Решение: относно определяне на болници за лечение на пациенти с COVID-19

65 Решение № РД-20-113/09.07.2020г. относно забрана на масови мероприятия

Решение: относно забрана на масови мероприятия

66 Решение № РД-20-111/09.07.2020г. относно футболната среща между Локомотив Пловдив и ЦСКА-София

Решение: Във връзка със задълбочващата се епидмична обстановка относно футболната среща между Локомотив Пловдив и ЦСКА-София.

67 Решение № РД-20-110/06.07.2020г.

Относно: Уважаване на сигнал № АСД-03-108/18.05.2020 г. от Румяна Накова от град Пловдив, с предоставен електронен адрес за кореспонденция до Областния управител на област Пловдив.

68 Решение № РД-20-98/02.06.2020г.

Относно: Разрешение кмета на община Куклен да извърши пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници.

69 Решение № РД-20-91/18.05.2020г.

Относно: Разрешение кмета на община Садово да извърши пряко възлагане на общестена услуга за превоз на пътници.

70 Решение № РД-20-86/01.05.2020г. на Областен кризисен щаб връзка с разпространението на Covid-19

Относно: Решение № РД-20-45/17.03.2020г. на Областен кризисен щаб връзка с разпространението на Covid-19 (коронавирус).

71 Решение № РД-20-85/30.04.2020г. на Областен кризисен щаб връзка с разпространението на Covid-19

Относно: Решение № РД-20-45/17.03.2020г. на Областен кризисен щаб връзка с разпространението на Covid-19 (коронавирус).

72 Решение № РД-20-74/27.04.2020г.

Относно: Разрешение кмета на община Карлово да извърши пряко възлагане на общестена услуга за превоз на пътници.

73 Решение № РД-20-70/08.04.2020г.

Формално съгласие за удължаване на срока на действащия към момента договор № 10ДГ366/12.04.2010г. за извършване на общестена услуга за превоз на пътници …

74 Решение № РД-20-67/06.04.2020г. на Областен кризисен щаб

Относно: Постъпило писмо в Областен кризисен щаб

75 Решение № РД-20-45/17.03.2020г. на Областен кризисен щаб връзка с разпространението на Covid-19

Относно: Решение № РД-20-45/17.03.2020г. на Областен кризисен щаб връзка с разпространението на Covid-19 (коронавирус).

76 Решение № РД-20-41/14.03.2020г. на Областния кризисен щаб

Относно: Заседание на Областен кризисен щаб във връзка с разпространението на коронавирус (Covid-19) …

77 Решение № РД-20-2/08.01.2020г.

Относно: Формално съгласие за удължаване на срока на действащия към момента договор № 48/16.01.2015г. за извършване на общестена услуга за превоз на пътници …

78 Решение № РД-20-116/13.10.2017г.

Относно: Разрешение пряко възлагане на автобусни превози по Регламент № 1370 на ЕС и ЕП в община Асеновград …

79 Решение № РД-20-115/11.10.2017г.

Относно: Разрешение за разширение на общинската транспортна схема на община Пловдив, състоящо се в удължаване маршрута на градска автобусна линия № 93 …

80 Решение № РД-20-110/27.09.2017г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действие на Договор № 499/27.09.2013 г., сключен между община Първомай и ДЗЗД „Стойчев и партньори” за обслужване на маршрутните разписания на действащите автобусни линии от Републиканската транспортна схема (РТС) и Областната транспортна схема (ОТС), квота на Община Първомай …

81 Решение № РД-20-64/03.05.2017г.

Относно: Разрешение за пряко възлагане изпълнението на превози по градски автобусни линии.

82 Решение № РД-20-63/03.05.2017г.

Относно: Формално съгласие за обслужване на транспортни линии.

83 Решение № РД-20-49/31.03.2017г.

Относно: Съгласие за прилагане на спешна мярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по маршрутните разписания от автобусни линии Асеновград – Нови извор.

84 Решение № РД-20-28/27.02.2017г.

Относно: Съгласие за прилагане на спешна ярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превос на пътници.

85 Решение № РД-20-120/25.11.2016г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на договора за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по съответни автобусни линии и маршрутни разписания.

86 Решение № РД-20-70/07.07.2016г.

Относно: Пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащи автобусни линии от Републиканската транспортна схема и Областната транспортна схема, квота на община Пловдив .

87 Решение № РД-20-49/13.04.2016г.

Относно: Пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащи маршрутни разписания по автобусни линии Карлово – Сопот и Карлово – Анево от Областната транспортна схема, квота на община Сопот .

88 Решение № РД-20-45/07.04.2016г.

Относно: Пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по градска автобусна линия № 4 от Общинската транспортна схема на община Асеновград за срок до една година, считано от 15.04.2016 год. или до избора на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано.

89 Решение № РД-20-37/17.03.2016г.

Относно: удължаване срока на договор за извършване на обществена услуга превоз на пътници по действащи маршрутни разписания.

90 Решение № РД-20-32/07.03.2016г.

Относно: отказ за прилагане на спешна мярка по пар. 5 чл.5 от Регламент 1370 на ЕП и ЕС за автобусни линии 1 и 66 от градски автобусен транспорт.

91 Решение № РД-20-101/14.10.2015г.

Относно:съгласие кметът на община Сопот да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания по автобусни линии Карлово – Сопот и Карлово – Анево…

92 Решение № РД-20-84/12.09.2015г.

Относно: формално съгласие кметът на община Сопот да удължи срока на действащия към момента договор № Д-13, сключен между община Сопот и „Кастел Експорт“ ООД на 07.10.2010г. Преглед

93 Решение № РД-20-83/10.09.2015г.

Относно: разширение на общинската транспортна схема на община Пловдив, сустоящо се в удължаване маршрута на градска автобусна линия № 11 и № 116 от общинската транспортна схема на…

94 Решение № РД-20-11/04.03.2015г.

Относно: Възлагане пряко обществена услуга за превоз на пътници по градски автобусни линии с № 1 и № 66, част  от Общинската транспортна схема на община Пловдив, считано…

95 Решение № РД-20-139/02.12.2014г.

Относно: С писмо, вх. № РД-37-30#4/14.11.2014г., кметът на община Карлово се обръща към Областния управител на област Пловдив с молба да бъдат предприети конкретни действия, а именно –…

96 Решение № РД-20-128/05.11.2014г.

Относно: Удължаване срока на действащия към момента договор № 170 от 04.07.2014г. за извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания.

97 Решение № РД-20-122/25.09.2014г.

Относно: Пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз

98 Решение № РД-20-67/02.07.2014г.

Относно: Кметът на община Куклен да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници.

99 Решение № РД-20-68/02.07.2014г.

Относно: Даване на формално съгласие за удължаване на изпълнението на обществена поръчка за услуга за превоз на пътници.

100 Решение № ДС-12-3/19.06.2014г.

Относно: Разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура …

101 Решение № РД-20-37/24.04.2014г.

Относно: Разрешение на кметът на община Пловдив да възложи пряко обществена услуга за превоз на пътници по градски автобусни линии с №№ …

Последна редакция на 14 май, 2021 в 09:36

Skip to content https://www.livechatalternative.com/