АДМИНИСТРАЦИЯ

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

Обща администрация – Дирекция АПОФУС

Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ – АПОФУС.

Административното обслужване на физически и юридически лица се осъществява чрез Звено за административно обслужване – към дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“.

Общата администрация осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Специализирана администрация – Дирекция АКРРДС

Специализираната администрация е организирана в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите-сектори.

organigrama-oa

Административен регистър

Интегрирана информационна система на държавната администрация. Административен регистър.

Последна редакция на 17 май, 2021 в 16:34

Skip to content https://www.livechatalternative.com/