Община Стамболийски

Община Стамболийски

Населени места: Стамболийски, Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село, Три водици

Община Стамболийски се намира в средните части на Горнотракийската низина, по десния бряг на река Марица. Създадена е с Указ №111 от 30.03.1998 г. и е разположена върху територия от 61270 дка. Населението на общината наброява 22 303 души, като повече от половината от тях са в трудоспособна възраст. Благоприятното географско местоположение, климат и почви създават добри възможности за развитие на земеделието в общината. Необходимо е да се подобрят техническата му съоръженост и поддържането на наличната хидромелиоративна мрежа. Добре развити в общината са консервната и целулозно-хартиената промишленост, производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Голям е делът на фирмите, извършващи дейност в сферата на услугите.

За повече информация: www.stamboliyskimunicipality.bg

Контакти
Кмет Георги Мараджиев Тел. : 0339 62261
Факс: 0339 62308
Заместник кмет Мария Вълканова Тел.: 0339 62309
Заместник кмет Любомир Марков Тел.: 0339 63161
Секретар на Общината Даниела Кръстева Тел.: 0339 62055
Председател на ОбС Стоян Богданов Тел.: 0339 63137;
e-mail: os_stamboliyski@abv.bg
Адрес за кореспонденция: гр. Стамболийски 4210
ул.”Г.С.Раковски” 29
e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg;
web: www.stamboliyskimunicipality.bg

Контрол по решения на ОбС Стамболийски

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

2 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

3 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

4 Решениe № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

5 Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

6 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

7 Решениe № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

8 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

9 Решениe № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

10 Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

11 Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

2998 Views | Last update 14.02.2018 16:57:18