Община Стамболийски

Община Стамболийски
Община Стамболийски

Населени места: Стамболийски, Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село, Три водици

Община Стамболийски се намира в средните части на Горнотракийската низина, по десния бряг на река Марица. Създадена е с Указ №111 от 30.03.1998 г. и е разположена върху територия от 61270 дка. Населението на общината наброява 22 303 души, като повече от половината от тях са в трудоспособна възраст. Благоприятното географско местоположение, климат и почви създават добри възможности за развитие на земеделието в общината. Необходимо е да се подобрят техническата му съоръженост и поддържането на наличната хидромелиоративна мрежа. Добре развити в общината са консервната и целулозно-хартиената промишленост, производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. Голям е делът на фирмите, извършващи дейност в сферата на услугите.

Контакти

Георги МараджиевКмет тел.: 0339 62493
Любомир МарковЗаместник кмет тел.: 0339 63161
Теодора ВълканскаЗаместник кмет тел.: 0339 62309
Даниела КръстеваСекретар тел.: 0339 62055
Стоян БогдановПредседател на ОбС тел.: 0887 019738
email: os_stamboliyski@abv.bg

Адрес за кореспонденция

  • гр. Стамболийски 4210, ул. ”Г.С.Раковски” 29
  • тел.: 0339 62493
  • факс: 0339 62308
  • e-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg
  • web: stamb.info

Контрол по решения на ОбС Стамболийски

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 14/2020г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решениe № 14/2020г. на ОбС Стамболийски

2 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

3 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Заповед за оспорване на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

4 Решениe № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 4/2018г. на ОбС Стамболийски

5 Решениe № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 3/2018г. на ОбС Стамболийски

6 Решениe № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 1/2018г. на ОбС Стамболийски

7 Решениe № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 2/2018г. на ОбС Стамболийски

8 Решениe № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 227/2017г. на ОбС Стамболийски

9 Решениe № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 158/2017г. на ОбС Стамболийски

10 Решениe № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решение № 121/2017г. на ОбС Стамболийски

11 Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 54, 55/2017г. на ОбС Стамболийски

12 Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

Връщане на Решения №№ 5, 6/2017г. на ОбС Стамболийски

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 13:49

Skip to content https://www.livechatalternative.com/