Община Съединение

Община Съединение
Община Съединение

Населени места: Съединение, кв. Точиларци, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир, Церетелево

Град Съединение е разположен в Горнотракийската низина, на 22 км. от град Пловдив. Той е център на община с обща територия 298 000 дка. Населението на град Съединение е 6477 души. На територията на цялата община има изградена цифрова телефонна централа, която допринася за добрата и качествена комуникация. Община Съединение полага усилия за изграждане на канализация и газофикация на района. Банковите услуги се осъществяват от ДСК и „Хебросбанк“. Безработицата в Община Съединение по последни данни е 28%. Основен отрасъл в общината е селското стопанство, заемащ приблизително около 90% от стопанската дейност. В град Съединение отскоро функционира и клон на Винзавод „Пещера“. Все още в района няма чуждестранни инвестиции.

Контакти

Атанас Балкански Кмет тел. 031823920
Ангел Къцов Заместник кмет тел. 031823923
Станка Стоицова – Чушкова Заместник кмет тел. 031823924
Апостол Шопов Секретар тел. 031823930
email: sekretar_saedinenie@abv.bg
Кристина Крислова Председател на ОбС тел. 031823950
email: obsa_saedinenie@abv.bg

Адрес за кореспонденция

  • гр. Съединение 4190, бул. “6-ти септември” 13
  • тел.: 031823922
  • факс: 031823517
  • e-mail: oba_saedinenie@abv.bg;
  • web: saedinenie.org

Контрол по решения на ОбС Съединение

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 15/2020г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 15/2020г. на ОбС Съединение

2 Решениe № 4/2020г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 4/2020г. на ОбС Съединение

3 Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

4 Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

5 Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

6 Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

7 Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

8 Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

9 Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

10 Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

11 Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

12 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

13 Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

14 Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

15 Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

16 Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

17 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

18 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Последна редакция на 08 септември, 2021 в 13:52

Skip to content https://www.livechatalternative.com/