Община Съединение

Община Съединение

Населени места: Съединение, кв. Точиларци, Голям Чардак, Драгомир, Любен, Малък Чардак, Найден Герово, Неделево, Правище, Царимир, Церетелево

Град Съединение е разположен в Горнотракийската низина, на 22 км. от град Пловдив. Той е център на община с обща територия 298 000 дка. Населението на град Съединение е 6477 души. На територията на цялата община има изградена цифрова телефонна централа, която допринася за добрата и качествена комуникация. Община Съединение полага усилия за изграждане на канализация и газофикация на района. Банковите услуги се осъществяват от ДСК и „Хебросбанк“. Безработицата в Община Съединение по последни данни е 28%. Основен отрасъл в общината е селското стопанство, заемащ приблизително около 90% от стопанската дейност. В град Съединение отскоро функционира и клон на Винзавод „Пещера“. Все още в района няма чуждестранни инвестиции.

Повече: saedinenie.org

Контакти
Кмет Атанас Балкански Тел. : 0318 23921,  0318 23920
Факс: 0318 23517
Заместник кмет Ангел Къцов Тел.: 0318 23923;
Факс: 0318 23517
Секретар на Общината Чунка Шилева Тел.: 0318 23950
Факс: 0318 23517
Председател на ОбС Георги Руменов Тел.: 0318 23950;
Факс: 0318 23517
Адрес за кореспонденция: гр. Съединение 4190
бул. “6-ти септември” 13
e-mail: oba_saedinenie@abv.bg;
web: saedinenie.org

Контрол по решения на ОбС Съединение

No Документ Относно Преглед
1 Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 72/2018г. на ОбС Съединение

2 Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 44/2018г. на ОбС Съединение

3 Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 37, 44/2018г. на ОбС Съединение

4 Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 25/2018г. на ОбС Съединение

5 Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2017г. на ОбС Съединение

6 Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2017г. на ОбС Съединение

7 Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 141/2018г. на ОбС Съединение

8 Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 135/2018г. на ОбС Съединение

9 Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 100/2017г. на ОбС Съединение

10 Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 79, 91/2017г. на ОбС Съединение

11 Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 62/2017г. на ОбС Съединение

12 Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решения №№ 50, 56/2017г. на ОбС Съединение

13 Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 46/2017г. на ОбС Съединение

14 Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 30/2017г. на ОбС Съединение

15 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Спиране на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

16 Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

Връщане на Решениe № 29/2017г. на ОбС Съединение

3532 Views | Last update 14.02.2018 16:25:10