Процедури

No Документ Относно Преглед
1 Процедура: 00799-2021-0007

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Областна администрация – Пловдив.

2 Процедура: 00799-2021-0006

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна група за нуждите на Областна администрация – Пловдив

3 Процедура: 00799-2021-0005

Предмет на поръчката: Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”

4 Процедура: 00799-2021-0004

„Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”

5 Процедура: 00799-2021-0003

Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”

6 Процедура: 00799-2021-0002

Предмет на поръчката: „Инженеринг-проектиране,авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрупване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300″

7 Процедура: 00799-2021-0001

Предмет на поръчката: Доставка на течно гориво – бензин и дизел, за нуждите на Областна администрация – Пловдив

8 Процедура: 00799-2020-0001

Предмет на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Областна администрация – Пловдив

9 Процедура: 00799-2019-0002

Предмет на поръчката: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Областна администрация – Пловдив

10 Процедура: 00799-2019-0001

Предмет на поръчката: Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“

11 Процедура: 00799-2018-0003

Предмет на поръчката: „Доставка на дизелов електрогенератор, табло за автоматично възстановяване на резервата между два трансформатора и генератор, доставка и изграждане на вентилация за електрогенератора, както и извършване на преработка на съществуващото Главно разпределително табло за нуждите на Областна администрация- Пловдив“

12 Процедура: 00799-2018-0002

Предмет на поръчката:: „Доставка на течни горива – бензин и дизелово гориво за нуждите на Областна администрация Пловдив“

13 Процедура: 00799-2018-0001

Предмет на поръчката: Изпълнение на предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Доспат-Въча“

14 Процедура: 00799-2017-0003

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Областна администрация – Пловдив

15 Процедура: 00799-2017-0002

Предмет на поръчката: Предмет на поръчката: Доставка на течни горива – бензин и дизелово гориво за нуждите на Областна администрация – Пловдив

16 Процедура: 00799-2017-0001

Предмет на поръчката: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим“

17 Процедура: 00799-2016-0002

Предмет на поръчката: Изработване на Помощен план и План на новообразуваните имоти за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност „Отдих“, землище село Михилци, община Хисаря, област Пловдив.

18 Процедура: 00799-2016-0001

Обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове-проект и СМР, за подобряване работата на ШК за водоснабдяването на гр. Кричим

19 № 005/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ № 56784.519.740 по КККР, одобрени…

20 № 004/23.12.2015г.

Предмет: Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740  по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г.…

21 № 003/05.10.2015г.

Предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация –…

22 № 002/10.07.2015г.

Предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот…

23 № 001/29.04.2015г.

Предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот…

24 № 002/08.09.2014г.

Предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация –…

25 № 001/07.08.2014г. Предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив“

Предмет: „Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив“

26 Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за служителите в областна администрация – Пловдив”

Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за служителите в областна администрация – Пловдив” по проект „Обучението – стимул за развитие на служителите в държавната администрация”, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

27 Обществена поръчка с предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1

Обществена поръчка с предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)  и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)”

28 Обществена поръчка с предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1

Обществена поръчка с предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)  и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)”

29 Публична покана за общестствена поръчка с предмет: “Доставка на горива, стоки и услуги чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с кредитни карти за нуждите на автомобилния парк на Областна администрация – Пловдив”

Обществена поръчка с предмет: „Почистване на растителността в коритото на река Въча, в некоригиран участък с начало 500 метра под горен изравнител на ВЕЦ Въча – 1 (южна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)  и край до водохващането преди регулацията на гр. Кричим (северна граница на имот № 30.743 по КККР на гр. Кричим)”

Последна редакция на 24 ноември, 2021 в 12:03

Skip to content https://www.livechatalternative.com/