Асоциация по ВиК

Асоциациите по ВиК са юридически лица създадени по силата на Закона за водите, с обхват на дейност на обособените с Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г на Министъра на регионалното развитие и благоустройството територии. Асоциациите по ВиК се явяват основен орган за управление и планиране развитието на водоснабдителните и канализационни системи и предоставяните чрез тях услуги на населението на тези обособени територии.

Дейността на Асоциациите по ВиК е насочена към съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията, обезпечаване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора при изпълнение на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Асоциация по ВиК на обособената територия на ВиК ЕООД Пловдив е юридическо лице с адрес на управление в сградата на Областна администрация Пловдив – пл. Никола Мушанов №1, гр. Пловдив. Териториалният обхват на АВиК Пловдив покрива обхвата на дейността на ВиК ЕООД Пловдив, съвпадаща с територията на Област Пловдив.

Асоциация по ВиК на обособената територия на ВиК ЕООД Пловдив е вписана в регистъра по чл. 198р, т. 2 от Закона за водите при МРРБ и в регистър БУЛСТАТ.

Документи

Контакти

 • Пощенски адрес: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002, ет.1, ст. № 104;
 • Булстат: 176006327;
 • МОЛ: Ангел Стоев – Председател на Асоциация по ВиК – Пловдив;
 • Работно време: Понеделник-петък от 9:00ч. – 17:30ч. с прекъсване за почивка от 12:00ч. до 12:30ч.;
 • e-mail: avk@pd.government.bg;
 • Телефон: +359 32 605564;
 • Факс: +359 32 627104;

Новини и съобщения

Допълнителна информация относно свиканото на 06.12.2022 г. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК – Пловдив

Във връзка с предстоящото на 06.12.2022 г. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив поискахме становище от Министерство на Регионалното развитие и благоустройството относно

Дейност

 • Новини

  Допълнителна информация относно свиканото на 06.12.2022 г. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК – Пловдив

  Допълнителна информация относно свиканото на 06.12.2022 г. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК ...

  Покана за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на 06.12.2022 г.

  Покана за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и ...

  Покана за свикване на заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив на 13.09.2022г.

  Покана за свикване на заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив на 13.09.2022г.

  Покана за свикване на заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за свикване на заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Зам.- областният управител Лъчезар Бакърджиев ще съдейства на община Карлово за бъдещи водни проекти

  Зам.- областният управител Лъчезар Бакърджиев ще съдейства на община Карлово за бъдещи водни проекти

  Покана извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Последна редакция на 08 декември, 2022 в 12:56

  https://www.livechatalternative.com/