Асоциация по ВиК

Асоциациите по ВиК са юридически лица създадени по силата на Закона за водите, с обхват на дейност на обособените с Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г на Министъра на регионалното развитие и благоустройството територии. Асоциациите по ВиК се явяват основен орган за управление и планиране развитието на водоснабдителните и канализационни системи и предоставяните чрез тях услуги на населението на тези обособени територии.

Дейността на Асоциациите по ВиК е насочена към съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията, обезпечаване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора при изпълнение на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Асоциация по ВиК на обособената територия на ВиК ЕООД Пловдив е юридическо лице с адрес на управление в сградата на Областна администрация Пловдив – пл. Никола Мушанов №1, гр. Пловдив. Териториалният обхват на АВиК Пловдив покрива обхвата на дейността на ВиК ЕООД Пловдив, съвпадаща с територията на Област Пловдив.

Асоциация по ВиК на обособената територия на ВиК ЕООД Пловдив е вписана в регистъра по чл. 198р, т. 2 от Закона за водите при МРРБ и в регистър БУЛСТАТ.

Документи

Контакти

 • Пощенски адрес: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002, ет.1, ст. № 104;
 • Булстат: 176006327;
 • МОЛ: Йордан Иванов – Председател на Асоциация по ВиК – Пловдив;
 • Работно време: Понеделник-петък от 9:00ч. – 17:30ч. с прекъсване за почивка от 12:00ч. до 12:30ч.;
 • e-mail: avk@pd.government.bg;
 • Телефон: +359 32 605564;
 • Факс: +359 32 627104;

Новини и съобщения

Покана за свикване на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

СВИКВАМ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА,

което ще се проведе на 12.05.2022 г. (четвъртък) от 14.00 часа  в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация Пловдив, площад “Никола Мушанов“  № 1, гр. Пловдив, като предлагам следния

Дейност

 • Новини

  Покана за свикване на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за свикване на редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Зам.- областният управител Лъчезар Бакърджиев ще съдейства на община Карлово за бъдещи водни проекти

  Зам.- областният управител Лъчезар Бакърджиев ще съдейства на община Карлово за бъдещи водни проекти

  Покана извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

  Покана за заседание на 17.12.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

  Покана за заседание на 17.12.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

  Решение на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК

  Решение на извънредното заседание на Асоциацията по ВиК

  Покана за заседание на 18.02.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

  Покана за заседание на 18.02.2019г. на Общото събрание на АВиК Пловдив

  Последна редакция на 16 май, 2022 в 17:02

  https://www.livechatalternative.com/