Асоциация по ВиК

Асоциациите по ВиК са юридически лица създадени по силата на Закона за водите, с обхват на дейност на обособените с Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009г на Министъра на регионалното развитие и благоустройството територии. Асоциациите по ВиК се явяват основен орган за управление и планиране развитието на водоснабдителните и канализационни системи и предоставяните чрез тях услуги на населението на тези обособени територии.

Дейността на Асоциациите по ВиК е насочена към съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията, обезпечаване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора при изпълнение на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Асоциация по ВиК на обособената територия на ВиК ЕООД Пловдив е юридическо лице с адрес на управление в сградата на Областна администрация Пловдив – пл. Никола Мушанов №1, гр. Пловдив. Териториалният обхват на АВиК Пловдив покрива обхвата на дейността на ВиК ЕООД Пловдив, съвпадаща с територията на Област Пловдив.

Асоциация по ВиК на обособената територия на ВиК ЕООД Пловдив е вписана в регистъра по чл. 198р, т. 2 от Закона за водите при МРРБ и в регистър БУЛСТАТ.

Документи

Контакти

  • Пощенски адрес: гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, ПК 4002, ет.1, ст. № 122;
  • Булстат: 176006327;
  • МОЛ: Дани Каназирева – Председател на Асоциация по ВиК – Пловдив;
  • Работно време: Понеделник-петък от 9:00ч. – 17:30ч. с прекъсване за почивка от 12:00ч. до 12:30ч.;
  • e-mail: avk@pd.government.bg;
  • Телефон: +359 32 605512;
  • Факс: +359 32 627104;

Дейност

https://www.livechatalternative.com/