Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие (ПКЗ)

Постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище и е създадена на основание чл.9. (2) от Закона за насърчаване на заетостта, чл.5 и чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

При осъществяване на дейността си Постоянната комисията по заетост се съобразява с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

Постоянната комисия по заетостта към областния съвет за развитие:

  • Периодично разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на регионалния и местния трудов пазар и ефективността от прилаганите мерки и програми за насърчаване на заетостта;
  • Определя приоритетите на регионалната политика по насърчаване на заетостта и отговаря за разработването на регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта;
  • Обсъжда проекти на регионални програми за заетост и/или обучение на възрастни и ги внася за утвърждаване и финансиране от министъра на труда и социалната политика;
  • Осигурява условия за провеждане на регионалната политика по насърчаване на заетостта;
  • Извършва наблюдение и контрол на изразходваните средства за активна политика;
  • Осъществява други правомощия, определен и с нормативен акт;

Документи по дейността

Състав на комисията

Дейност на комисията

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 538; (032) 605 512
  • факс: (032) 627 104
  • e-mail: ei@pd.government.bg

Новини

Последна редакция на 14 юни, 2024 в 16:11

Skip to content https://www.livechatalternative.com/