Южен централен район

Южен централен район
Южен централен район

ПРОФИЛ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Южен централен район обхваща териториите на областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с общо 57 общини.

Площта на Южен централен район е 22 365,1 кв. км, съставляваща 20.1% от територията на страната. Териториалната структура е следната: земеделските територии са 48.1%, горските – 45.1%, а урбанизираните територии заемат само 3.9%. ЮЦР е сред най- богатите на биоразнообразие райони в страната. В него попада голяма част от Национален парк Централен Балкан, част от Национален парк Рила и целият масив на Родопите. На територията на района се намират 11 резервата, 9 поддържани резервата, 155 защитени местности и 98 природни забележителности. В района попадат и най-много от защитените зони по Натура 2000 – 44.5% от тези за страната.

Населението на района към 31 декември 2011 г. е 1 471 107 души, отговарящо на 20.08% от населението на страната, с което районът се нарежда на второ място в България след ЮЗ район. С най-голям брой население в рамките на района се откроява област Пловдив – 680 884 души, а с най-малък – област Смолян – 120 456 души.

Гъстотата на населението е 65.8 д/км², малко по-ниска от средната за страната, която е 66.01%. С най-висока гъстота на населението е област Пловдив – 114.0 д/км², която е много над средната за страната.

Икономическото развитие на Южeн централен район е сравнително стабилно. В него преобладава приносът на сектора на услугите с дял от 54.22% в регионалната БДС, с 9.82% процентни пункта по-нисък от средния дял за страната 63.82% по данни на НСИ за 2009г. Индустриалният сектор има важно значение и принос към регионалната (и националната) икономика с дял от 38.31% при средно ниво за страната 31.33%. В аграрния сектор се формира 7.47% от БДС за района, което представлява значително по-високо ниво от средното за страната 4.84%.

Развитието на туризма има все по-голямо значение за развитието на икономиката и заетостта в района. Благоприятните природни фактори, както и културно-историческото наследство, натрупаният опит в предлаганите туристически услуги и изградената в значителна степен туристическа база и инфраструктура спомагат за разширяването на туристическата индустрия и увеличаване на приходите от туризма. Все още в района е доминираща тенденцията на сезонност на зимния туризъм. Необходимо е да се търсят нови форми и продукти в туризма, които по-пълноценно използват природния, културния, аграрния и бизнес потенциал на района и особено предлагането на по-голям брой качествени туристически продукти за международен туризъм.

Системата на здравеопазването в Южен централен район е сравнително добре развита и покрива нуждите от здравна помощ на населението в съответствие със стандартите за страната. Болничната помощ разполага с 69 болнични заведения с 9 840 легла в тях през 2010г.

Предоставянето на образователни услуги и осигуреността с високо професионално и специализирано образование за нуждите на регионалната икономика са на нива, близки до средните показатели за страната. По отношение на мрежата от висши учебни заведения районът е един от водещите, като се нарежда на второ място след Югозападния. В него функционират шест университета и два колежа.

През територията на Южен централен район преминават направленията на европейските транспортни коридори № 4, № 8, № 9. Най-голямо значение за интегрирането на Южен централен район с националната и европейска пътна мрежа имат: автомагистрала „Марица” и път Е-80 като част от европейския транспортен коридор № 4 , автомагистрала „Тракия” и път – Е 773, като част от коридор № 8 и път І – 5, който е част от пътната инфраструктура на коридор № 9.

Общата дължина на железопътни линии на територията на района към 31.12.2011г. е 776 км, съставляващи 19.05% от жп мрежата на страната. Предвид по-малките вредни въздействия на жп транспорта върху околната среда в сравнение с автомобилния, подходящата организация и повишаване привлекателността на жп транспорта би допринесла в значителна степен за нарастване дела на превозените пътници и товари и повишаване на конкурентоспособността на регионалната икономика.

Въздушният транспорт е представен от летище Пловдив ЕАД – с международен статут. Има добра транспортна връзка със столицата и в близост до летището има гара на жп линията София – Пловдив – Бургас/Свиленград.

По данни на НСИ за 2010 г. 97.7 % от населението в района е свързано в системата на обществено водоснабдяване и само 0.1 % от населението е на режим на водоснабдяване. ЮЦР се нарежда на първо място сред районите в страната по намаляване на загубите при преноса на питейна вода.

Относителният дял на населението, обслужено от пречиствателни станции за отпадни води /ПСОВ/ в ЮЦР по данни на НСИ за 2010 г. е 31.9 %. За 2010 г. относителния дял на населението е по-нисък от средния за страната – 47.6 %, като районът се нарежда на пето място като изпреварва само Северен централен район – 27.5 %.

Южен централен район е идентифициран като замърсен район по отношение на въздуха, водите и почвите, поради разположението на голям брой територии с натрупани екологични проблеми – Пловдив, Кърджали, Димитровград и Асеновград. Замърсяването е предимно от серни диоксиди, азотни диоксиди и фини прахови частици.

Въпреки замърсяванията в района са установени многобройни съхранени екологично чисти територии, предимно в планинските части.

Документи

Дейност

Новини и съобщения

Заместник-областният управител Евелина Апостолова взе участие в първото за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране

Днес се проведе първото дистанционно заседание на за планиране, съгласно новата нормативна уредба в областта на регионалното развитие. След като дневният ред на заседанието бе приет с мнозинство, Стефка Здравкова – областен управител на област Хасково и модератор на срещата даде думата на Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, която отбеляза, че Регионалните съвети за развитие ще имат важна роля при селекцията на проектите с европейско финансиране и изпълнението на интегрираните мерки, свързани със спецификата на територията.

Дейност

Заместник-областният управител Евелина Апостолова взе участие в първото за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране

Заместник-областният управител Евелина Апостолова взе участие в първото за тази година заседание на Регионалния съвет ...

Областният управител Здравко Димитров председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Областният управител Здравко Димитров председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

В Пазарджик се проведе второто за 2018г. заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/

В Пазарджик се проведе второто за 2018г. заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на ...

В Кърджали, зам. областният управител Петър Петров, участва в Регионален съвет за развитие на ЮЦР

В Кърджали, зам. областният управител Петър Петров, участва в Регионален съвет за развитие на ЮЦР

Заседание на регионалния съвет за развитие на ЮЦР

Заседание на регионалния съвет за развитие на ЮЦР

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – ОССЕИВ

Информация за РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ в Южен централен район за планиране „Националната ромска платформа в подкрепа ...

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район

Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район

Областният управител Здравко Димитров председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в гр. Хисаря

Областният управител Здравко Димитров председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ...

Южен централен район

Заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Южен централен район

Заседание на регионалния съвет за развитие на Южен централен район

Последна редакция на 17 юни, 2024 в 10:23

Skip to content https://www.livechatalternative.com/