Отдел „Координация и европейска интеграция“

Отдел „Координация и европейска интеграция“

Функции на отдела

 1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
 2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 3. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 4. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
 5. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 6. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 7. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 8. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
 9. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 10. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на културно-историческото наследство и културните дейности,
 11. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност;
 12. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на етническите въпроси;
 13. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;

Европейски съюз – Документи

Контакти

 • тел: +359 32 605 538; +359 32 605 541; тел: +359 32 605 542
 • факс: +359 32 627 104;
 • e-mail: ei@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 24 януари, 2023 в 14:13

Skip to content https://www.livechatalternative.com/