Достъп до информация

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

Изтегли: Заповед РД-20-14/15.01.2024 за определяне Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация – Пловдив, както и форматите, в които е достъпна по чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

I. Какво е обществена информация

Всяка информация, свързана с обществения живот на Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на Областна администрация – Пловдив.

Дейността и функциите на областните администрации /ОА/ са уредени в чл. 29 и сл. от Закона за администрацията, както и в Устройствения правилник на Областните администрации /Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., посл. изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г./. В тази връзка обществена информация, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ е тази, която се събира, създава и съхранява във връзка с дейността и функциите на ОА.

II. Публикуване на обществена информация за дейността на областната администрация

Обществена информация за дейността на ОА се публикува периодично на официалната страница на ОА в Интернет – pd.government.bg.

III. Кой има право на достъп до обществена информация

 • български граждани;
 • чужденци или лица без гражданство в Република България;
 • юридически лица – български и чуждестранни.

IV. Каква информация се предоставя по реда на ЗДОИ

Всяка обществена информация, която се създава и съхранява от ОА, независимо от нейния носител, даваща възможност гражданите да си съставят мнение за дейността на администрацията, включваща:

 • официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ, която не е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ.

V. Каква информация не се предоставя по ЗДОИ

 1. Официална обществена информация, която е обнародвана.
 2. Класифицирана информация, представляваща държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, определена в Приложение № 1 към закона.
 3. Класифицирана информация, представляваща служебна тайна, по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗЗКИ.
 4. Лични данни, съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни и § 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация.
 5. Информация, предоставяна във връзка с административното обслужване на физическите и юридическите лица.
 6. Информация, която се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България.
 7. Информация, която представлява търговска тайна или чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци.
 8. Онази част от информацията, достъпът до която е ограничен по реда на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, но за не повече от 2 години.
 9. Информация, която се предоставя по силата на друг нормативен акт.

VI. Как се предоставя достъп до обществена информация

1. Как може да бъде поискан достъп до обществена информация:

 • Устно запитване, което се състои в задаване на въпрос, респективно даване на отговор, в случаите при които е възможно да се отговори в момента. Устното запитване не предполага предоставяне на исканата информация на материален носител. Отговор на устно запитване може да дава всеки служител в Областна дминистрация – Пловдив в рамките на своята компетентност.
  • Например: Отправено е устно запитване, кои са упълномощените административно наказващи органи да издават наказателни постановления по чл. 307 от АПК и с какъв акт? На поставения въпрос се предполага даване на устен отговор в момента. В случай че лицето иска копие от документа или по-подробна информация, на лицето се указва да подаде писмено заявление за достъп до информацията в деловодството на ОА.
 • Писмено заявление, което задължително трябва да съдържа следните реквизити – (Приложение № 1):
  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • адреса за кореспонденция със заявителя на територията на Република България;
  • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация /устна справка, преглед на информацията на място, копие на документ на хартиен или на магнитен носител/.
  • Заявлението може и да бъде в свободен текст /написано на ръка, на пишеща машина или на компютър/.

2. Къде се подава писменото заявление:

 • Заявлението се подава в установеното за Областна администрация – Пловдив работно време от 9:00ч. до 17:30ч. без прекъсване в деловодство, пл. Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

3. Как се подава писменото заявление:

 • по пощата;
 • в деловодството на Областна администрация – лично или чрез представител;;
 • по електронен път подписано с електронен подпис на  електронен адрес: delo@pd.government.bg

4. Как се приема писменото заявление:

 • При постъпване на заявление за достъп до обществена информация в ОА същото се регистрира в общото деловодство, след което се вписва в специално създаден Регистър на заявления за достъп до обществена информация. Регистърът се съхранява и води от специално упълномощен служител от ОА.
 • Когато заявлението е подадено по електронен път на горепосочения адрес на ОА, същото се разпечатва от служител от деловодството на ОА и се счита за прието от момента на отразяването му във входящия регистър на общото деловодство. Регистрацията се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението, след което се регистрира в дневника по описания по-горе ред.

VII. Кой взема решение за предоставяне на достъп, съответно за отказ до обществена информация.

За целта Областният управител със своя заповед назначава постоянна комисия, която да разглежда постъпилите заявления и да предлага на Областния управител да се произнесе по отношение редовността на заявлението, както и по основателността му. За своята работа Комисията води протокол, от който съответния служител се ръководи при изготвянето на проекто-документите.

VIII. В какви срокове следва да се произнесат длъжностните лица по т.VII

 1. В 14-дневен срок от регистриране на заявлението, в случай че са спазени всички реквизити на заявлението и исканата обществена информация се намира в ОА.
 2. Случаи, в които е допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп:
  1. когато не е уточнен предметът на исканата обществена информация 14-дневния срок тече от датата на получаване на уточняването;
  2. до 10 дни, в случай че исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка;
  3. до 14 дни, когато исканата информация се отнася до трети лица и е необходимо получаване на тяхното съгласие за предоставянето й.

Важно: Когато заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни от уведомяването му, заявлението се оставя без разглеждане.

IX. Разглеждане на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация

Органът, компетентен да издаде решение, е Областният управител, който възлага на определени от него служители, сформирани в постоянно действаща комисия да направи преценка на допустимостта и основателността на постъпилото заявление.

 1. Първоначално комисията прави преценка за това, дали постъпилото заявление за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа всички реквизити по чл. 25 от ЗДОИ.
  1. В случай че заявлението не съдържа всички необходими реквизити, същото се оставя без разглеждане, като комисията възлага на определен от нея служител от състава й да подготви уведомително писмо до лицето и го представи за парафиране на председателя на комисията по ЗДОИ, в който е изготвен проекта. Проектът на писмото се предава за подпис на областния управител, след което се изпраща на заявителя.
  2. Ако заявлението съдържа всички необходими реквизити, комисията пристъпва към преценка на това, дали исканата информация е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ т.е. преценява, дали заявлението е допустимо. Във всички случаи комисията следва да определи категорията на исканата от заявителя информация.
  3. Ако е поискана информация по ЗДОИ, но същата не е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ и едновременно с това не е служебна тайна по смисъла на чл.26, ал. 1 от ЗЗКИ, същата следва да се предостави, но не по реда на ЗДОИ. Комисията преценява и определя законовия ред, по който исканата информация следва да се предостави. Нормативните актове, определящи правото на гражданите и стопанските субекти да искат информация, на което кореспондира задължението на служителите от ОА да я предоставят, са: Конституцията на Република България, АПК, ЗМСМА, Законът за администрацията и други нормативни актове.
 2. В случаите, когато заявлението съдържа всички предвидени в закона реквизити и исканата информация е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, комисията пристъпва към разглеждане на заявлението по същество. В този случай са възможни следните варианти:
  1.  Ако за исканата по ЗДОИ информация се предвижда издаване на решение за отказ за предоставяне на достъп, т.е. налице са условията на чл. 37, ал. 1, комисията възлага на служител от своя състав да изготви проект на решение за отказ, а при необходимост и писмено становище. Проектът се парафира от служителя, след което цялата преписка се предоставя за запознаване и парафиране на Председателя на комисията по ЗДОИ. Проекто-решението, заедно с преписката, се предоставя за подпис на областния управител. Всички действия по запознаване, разглеждане и подписване се извършват във възможно най-кратък срок, но не по-късно от законоустановения 14-дневен срок. Подписаното решение за отказ се извежда в общия деловоден регистър и се вписва в дневника за регистрация на заявленията за достъп до обществена информация и се връчва на лицето.
  2. Ако Комисията прецени, че исканата информация е обществена и подаденото заявление е основателно, то определеният от нея служител от състава й изготвя проект на решение за предоставяне на достъп до обществена информация, който съдържа реквизитите, предвидени в чл. 34 от ЗДОИ, а при необходимост и становище. Проектът се парафира от служителя, след което цялата преписка се предоставя за запознаване и парафиране на Председателя на комисията по ЗДОИ. Проекто-решението, заедно с преписката, се предоставя за подпис на областния управител. Всички действия по запознаване, разглеждане и подписване се извършват във възможно най-кратък срок, но не по-късно от законоустановения 14-дневен срок. Подписаното решение се извежда в общия деловоден регистър и се вписва в дневника за регистрация на заявленията за достъп до обществена информация, след което се връчва на лицето.
  3. Ако Комисията прецени, че исканата информация е обществена и подаденото заявление е основателно, но от заявлението не е ясно, каква точно информация се иска или искането е формулирано много общо, тя възлага на определен от състава ủ служител да подготви проект на писмо до заявителя, в .което го уведомяват за необходимостта от уточняване предмета на исканата информация /чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ/.
  4. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението следва да се остави без разглеждане /чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ/. В този случай се предприемат действията, описани в т. 1.1.
  5. Ако заявителят уточни предмета на исканата обществена информация Комисията действа по реда, описан в т. 2.2.
  6. Когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и e необходимо неговото съгласие, Комисията възлага на определен от нея служител от състава ủ да подготвя проекти на писма до третото лице и до заявителя. С писмото до третото лице се изисква изрично писменото му съгласие за предоставяне на информацията, а с писмото до заявителя същия се уведомява, че срокът за разглеждане на заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация ще бъде удължен с 14 дни. Писмата се парафират от изготвилите ги служители, от съответния директор и се подписват от областния управител.

Ако третото лице даде съгласието си за предоставяне на отнасяща се до него информация, Комисията възлага на определен от нея служител от състава ủ да подготви проект на решение за предоставяне на достъп до исканата обществена информация, като спазва точно условията на третото лице. В този случай се действа по реда на т. 2.2.

Ако в ОА не се получи съгласие на третото лице в 14- дневния срок или се получи изричен отказ, Комисията възлага на определен от нея служител от състава ủ да подготви да оформи по такъв начин исканата информация, по който да не се разкрива информацията, отнасяща се до третото лице /чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ/.

Във всички случаи, описани по-горе е необходимо да се има предвид следното:

Разглеждането на заявлението за достъп до обществена информация се осъществява от специално назначената за целта постоянно действаща Комисия, създадена с идеята, че следва да се работи в екип при събиране и преценка на исканата информация. В тази връзка подготвения проект на решение за предоставяне, съответно отказ за предоставяне на исканата обществена информация, се съгласува със съответния директор на дирекция.

Х. Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

Решението за предоставяне на достъп задължително следва да указва:

 • до каква част от исканата информация се предоставя достъп;
 • в какъв период от време се предоставя достъп до информацията – срокът, за който се предоставя достъп не може да бъде по-кратък от 30 дни;
 • къде се предоставя достъп до информацията;
 • формата, в която се предоставя достъп;
 • каква сума трябва да се заплати и банковата сметка, по която трябва да постъпи сумата (само в случаите, когато е предвидено заплащане на разходи за предоставяне на обществена информация);
 • срока и органа пред който се обжалва решението.

XI. Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация

 1. Решението за отказ задължително следва да съдържа:
  • съображения, поради които се отказва предоставянето на достъп;
  • коя точно разпоредба от кой закон дава основание да се вземе решение за отказ.
 2. На какви основания се отказва предоставянето на достъп /чл. 37, ал. 1 от ЗДОИ/:
  • когато исканата обществена информация е класифицирана, представляваща държавна или служебна тайна;
  • когато исканата обществена информация засяга граждани или юридически лица и те не са съгласни тя да бъде предоставена;
  • друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон
  • когато същата информация е поискана преди по-малко от 6 месеца и тя е била предоставена;
  • в случаите на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ – когато информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения, препоръки, становища, консултации) и когато съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори.

XII. Връчване на решенията

 1. Лично – решението може да се получи лично от заявителя или упълномощен представител срещу подпис върху екземпляра, който остава в деловодството на Областна администрация Пловдив.
 2. По пощата с обратна разписка.
 3. По електронен път – на посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.

След връчване на решението, до края на същия работен ден негово фотокопие се предоставя в сектор „Финанси и счетоводна дейност” към ОА за осъществяване на контрол относно постъпленията на сумите при предоставяне на достъп до обществена информация.

XIII. Предоставяне на достъп до исканата обществена информация

За да получи достъп до исканата обществена информация, заявителят следва да се яви на указаното в решението място и в предвидения срок. Срокът за предоставяне на информацията не може да бъде по-кратък от 30 дни, считано от датата на получаване на решението.

При явяване за предоставяне на достъп заявителят е длъжен предварително да е заплатилразходите, определени с решението на посочената банкова сметка или на място в счетоводството на Областна администрация – Пловдив. Плащането се доказва с представяне на платежен документ. Разходите се определят съобразно Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация според вида на носителя. Сумата, която заявителят заплаща за услугата по предоставяне на достъп до обществена информация, следва да се третира като собствен приход за ОА, който е освободена сделка по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 3, ал. 2 от Правилника за неговото прилагане /ППЗДДС/. След постъпване на сумата в банката счетоводството на ОА издава опростена фактура и отразява счетоводно получения приход.

Достъпът до исканата обществена информация се предоставя от съответния служител, изготвил решението, за което се съставя протокол – (Приложение № 2), който се подписва от заявителя и съответния служител.

Важно: В случай че заявителят не се яви в срока за предоставяне на достъп, посочен в решението, или не плати определените разходи, той губи право да получи достъп до исканата обществена информация и следва да подаде ново заявление.

XIV. Дължими разходи и начини на заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация е безплатен – заплащат се единствено разходите по предоставянето на информацията, като размера на дължимата сума се изчислява по нормативи, определени от министъра на финансите. Размерът на дължимата сума не може да превишава материалните разходи по предоставянето на исканата информация.

С Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от министъра на финансите, oбн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г., се определят нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация съгласно приложението.

Приложение

Вид на носителяКоличествоНорматив за разход
1.Хартия А41 лист0,01 лв.
2.Хартия А31 лист0,02 лв.
3.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А41 стр.0,02 лв.
4.Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А31 стр.0,04 лв.
5.CD диск 700 MB1 бр.0,26 лв.
6.DVD диск 4,7 MB1 бр.0,30 лв.
7.DVD диск 8,5 MB1 бр.0,67 лв.
8.USB флаш памет 4 GB1 бр.3,46 лв.
9.USB флаш памет 8 GB1 бр.5,72 лв.
10.USB флаш памет 16 GB1 бр.7,93 лв.
11.USB флаш памет 32 GB1 бр.9,47 лв.

Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ от страна на заявителя.

XV. Обжалване на решенията

Решенията за предоставяне на достъп, съответно за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Пловдив, в 14-дневен срок от датата на неговото връчване или получаване. При подадена жалба, същата се окомплектова с преписката на постъпилото заявление и се изпраща на Административен съд с изразено становище относно основателността и допустимостта на подадената жалба

1. При постъпване на жалбата (протеста) в ОА, същата се завежда в общия деловоден регистър, след което входящият номер се отразява в дневника за регистрация на заявленията за достъп до обществена информация – /Приложение № 2/.

2. Жалбата (протестът) постъпва при областния управител или зам. областен управител, който резолира същата до председателя/негов заместник/ на специално назначената Комисия за разглеждане на подадените заявления по ЗДОИ.

3. Жалбата (протестът) се насочват на Секретаря на постоянната комисия по ЗДОИ за окомплектоване на жалбата с документите по подаденото заявление и изразяване на становище по жалбата относно основателността и допустимостта й съгласно разпоредбите на АПК, както и дали е подадена в срок или е просрочена;

4. Становището по жалбата, оформено в придружително писмо и окомплектованата преписка се подписват от изготвилия ги Секретар на комисията по ЗДОИ, съгласуват се от Председателя на комисията или Началник отдел ПАК и се подписват от Областен управител;

5. След подписване на придружителното писмо, жалбената преписка се извежда в общото деловодство, а изходящият номер се вписва в дневника за регистрация на заявленията за достъп до обществена информация.

6. Съответният служител придвижва жалбата и окомплектованата преписка до компетентния съд;

7. Ако жалбата е подадена след 14-дневния срок от връчването на решението по ЗДОИ:

 • С писмо се уведомява жалбоподателя, че жалбата му е просрочена и същата му се връща;
 • Писмото до жалбоподателя ведно с жалбата се предават за парафиране на началник отдел ПАК или председателя на комисията по ЗДОИ и на областния управител;
 • След подписване на писмото, същото се извежда в общото деловодство, а изходящият номер се вписва в дневника за регистрация на заявленията за достъп до обществена информация. Писмото ведно с жалбата се изпращат на жалбоподателя с обратна разписка;

8. В седемдневен срок от връщането на жалбата, жалбоподателят може да поиска възстановяване на срока, ако пропускането се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Молбата за възстановяване на срока се изпраща незабавно на съда заедно с жалбата и цялата преписка.

9. Юрисконсултите от отделите в ОА осъществяват процесуално представителство пред Административен съд – Пловдив, както и пред Върховния административен съд, по делата, заведени срещу решенията за предоставяне или за отказ на достъп до обществена информация.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Вътрешните правила се приемат на основание чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ и се допълва с приложения, одобрени със заповед на областния управител.

§ 2. Настоящите правила се утвърждават от Областен управител.

Приложения

Допълнителна информация

Последна редакция на 16 януари, 2024 в 10:09

Skip to content https://www.livechatalternative.com/