Отдел „Правен и административен контрол“

Отдел „Правен и административен контрол“

Функции на отдела

Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;

 1. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 2. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 3. Осъществява процедури по реституционни закони;
 4. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
 5. Осъществява процедури по Закона за обществените поръчки;
 6. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
 7. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на областна администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
 8. Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Екип

 • Ема Дочкова – И.Д. началник на отдел „Правен и административен контрол“
 • Апостол Апостолов – Старши юрисконсулт в отдел „Правен и административен контрол“
 • Ангелина Тонева – Юрисконсулт в отдел „Правен и административен контрол“
 • Мариана Кискинова – Главен експерт в отдел „Правен и административен контрол“
 • Миглена Гъркова – Юрисконсулт в отдел „Правен и административен контрол“

Дейност

Връзки

Контакти

 • тел: +359 32 605 545; +359 32 605 546; +359 32 605 548
 • факс: +359 32 627 104;
 • e-mail: oa@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 01 февруари, 2023 в 14:55

Skip to content https://www.livechatalternative.com/