Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси – (ОССЕИВ)

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация – Пловдив (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционни въпроси на територията на Пловдивска област.

ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.

Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения.

Състав на ОССЕИВ

Председател на съвета е Зам.-областния управител. В състава му влизат:

 • Заместник-кметовете, отговарящи за етническите и интеграционните въпроси в общините от област Пловдив;
 • Ръководителите на териториалните структури на изпълнителната власт;
 • Представители на неправителствени организации от област Пловдив, работещи по проблемите на малцинствата;

Съставът на „Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси“ към Областна администрация Пловдив е определен със заповед на Областен управител на област Пловдив и е в състав:

 • Председател – Георги Пилев – Зам.-областен управител на област Пловдив;
 • Зам. председател – Снежана Александрова – Началник на отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областна администрация – Пловдив;
 • Секретар – Доника Димитрова – Младши експерт в отдел „Координация и европейска интеграция“ в Областна администрация – Пловдив;
 • Постоянни членове – определени със заповед на Областен управител на Област Пловдив;

Документи по дейността

Протоколи от заседания

Полезна информация

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
 • тел.: (032) 605 541; (032) 605 512
 • тел.: 0800 11 032
 • факс: (032) 627 104
 • e-mail: ossedv@pd.government.bg

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси