Комисия по социална политика
към Областен съвет за развитие (ПКСП)

Комисия по социална политика към Областен съвет за развитие (ПКСП)

На 09 юни 2011 г., на заседание на Областния съвет за развитие, с Решение №1, взето с Протокол №2/09.06.2011 г., бе създадена Постоянна комисия по социална политика и бе приет Правилник за устройството и дейността й.

Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта.

При осъществяване на дейността си Постоянната комисия по социална политика се съобразява с приоритетите на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016–2020г.“ и на общинските планове за социална политика, както и с приоритетите на националните стратегически документи, и с основните принципи на доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност.

За проследяване на напредъка на изпълнението на областната и общинските стратегии за развитие на социалната политика към Постоянната комисия по социална политика се създава Звено за мониторинг и оценка (ЗМО).

Състав на комисията

Документи по дейността

Дейност на комисията

Планове и отчети за дейността

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 538; (032) 605 512
  • тел.: 0800 11 032
  • факс: (032) 627 104
  • e-mail: ei@pd.government.bg

Звено за мониторинг

Дейност на звеното за мониторинг и оценка

Последна редакция на 13 юни, 2023 в 16:20

Skip to content https://www.livechatalternative.com/