Комисия по социална политика към Областен съвет за развитие (ПКСП)

На 09 юни 2011 г., на заседание на Областния съвет за развитие, с Решение №1, взето с Протокол №2/09.06.2011 г., бе създадена Постоянна комисия по социална политика и бе приет Правилник за устройството и дейността й.

Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта.

При осъществяване на дейността си Постоянната комисия по социална политика се съобразява с приоритетите на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016–2020г.“ и на общинските планове за социална политика, както и с приоритетите на националните стратегически документи, и с основните принципи на доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност.

За проследяване на напредъка на изпълнението на областната и общинските стратегии за развитие на социалната политика към Постоянната комисия по социална политика се създава Звено за мониторинг и оценка (ЗМО).

Състав на комисията

Документи по дейността

Дейност на комисията

Планове и отчети за дейността

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 538; (032) 605 512
  • тел.: 0800 11 032
  • факс: (032) 627 104
  • e-mail: ei@pd.government.bg

Звено за мониторинг

Дейност на звеното за мониторинг и оценка

https://www.livechatalternative.com/