Вътрешни правила и документи

Вътрешни правила за прогнозиране и планиране на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и възлагане на поръчки по чл.20, ал.4 от ЗОП

Вътрешните правила определят:

  • Дейността по управление на цикъла на обществените поръчки (ОП) в Областна администрация – Пловдив като система от дефинирани потребности и споделени отговорности;
  • Етапи на прогнозиране и планиране на ОП;
  • Реда за провеждане на обществени поръчки на стойности, по-ниски от посочените в чл.20, ал.4, т.1-т.3 от ЗОП, наричани по-долу „малки“ обществени поръчки.
  • Контрол по изпълнението на договорите за възлагане на обществени поръчки;
  • Реда за архивиране и ползване на документацията по възлагане на поръчките.

Документи

Последна редакция на 02 август, 2022 в 16:59

Skip to content https://www.livechatalternative.com/