Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Област Пловдив (ООСПК)

Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в Област Пловдив

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията се създава на основание Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията 2004 – 2005 г.

Областният обществен съвет за противодействие на корупцията е обществен орган към Областния управител за организиране, координация и контрол по изпълнението на Националната стратегия за противодействие на корупцията.

Дейността на Съвета се основава на принципите на: доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност.

Основна цел на Съвета е мобилизиране на органите на държавната власт и местната администрация, представителите на местния бизнес, неправителствените организации и средствата за масово осведомяване за гарантиране на прозрачност и публичност на административно- управленските процеси, за упражняване на граждански контрол и мотивиране на предприемачеството чрез създаване на антикорупционен климат и условия за честна конкуренция в област Пловдив.

Председател на Съвета е Областния управител на Пловдивска област. Председателят ръководи заседанията на съвета и представлява съвета пред трети лица.

Дейността на Председателя се подпомага от Заместник председатели и Секретар.

Заповеди

Документи по дейността

Протоколи от заседания

Доклади по дейността

Достъп до информация

Контакти

Решения

РЕШЕНИЕ от 14.07.2014г.

На редовно заседание, проведено на 09.07.2014 г., с Протокол №4, Съветът обсъди съдържанието на становищата, получени от община Съединение и Национален браншови пчеларски съюз – София в отговор на отправено писмено запитване от областен управител на област Пловдив и реши:

Т.1 -Липсват нарушения на изискванията за законосъобразност на решение №288/25.04.2014 г. на общински съвет –Съединение;

Т.2 -Подкрепя стремежа на Национален браншови пчеларски съюз – София биологичното пчеларство да намери своето достойно място в региона на община Съединение, макар и само на изолирани участъци от земеделски площи с НТП „пасище, мери“.

Т.3 -Посочва на Националния браншови пчеларски съюз -София, че законният път за постигане на тази цел е чрез предприемане на действия и мерки за своевременно актуализиране през предстоящата 2015 г. на Общинския план за регионално развитие на община Съединение и на Програмата за неговата реализация. Съгласно чл.38, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие Програмата за реализацията на плана може да се актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

РЕШЕНИЕ от 21.05.2014г.

На редовно заседание от 21.05.2014 г., с Протокол №3, Съветът обсъди постъпилите резултати от вътрешния одит при община Карлово, извършен в Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – гр.Баня по постъпил сигнал на 26.02.2014 г. от Агенция за социално подпомагане –София относно неправомерно разходване личните средства на потребителите на тази социална услуга и взе РЕШЕНИЕ да предложи на областен управител на област Пловдив да сезира Сметна палата за проверка и контрол относно констатирани нарушения от Агенция за социално подпомагане в ДВХУИ-гр.Баня, поради противоречия с констатациите на вътрешния одит, назначен от кмета на община Карлово, като им се изпратят ВСИЧКИ събрани материали по случая.

Последна редакция на 02 август, 2022 в 18:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/