Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“

Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“

Функции на отдела

 1. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
 2. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 3. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
 4. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 5. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 6. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда;
 7. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
 8. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на строителството;
 9. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 10. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
 11. Води актовите книги и регистри на имотите – държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 12. Води на отчет имотите – държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
 13. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 14. Осъществява процедури по реституционни закони;

Дейност

Нормативни документи

Контакти

 • тел: +359 32 605 532; тел: +359 32 605 529
 • факс: +359 32 627 104;
 • e-mail: dsrr@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 16 май, 2023 в 17:12

Skip to content https://www.livechatalternative.com/