Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Николай Аджеларов

Директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Функции на дирекцията

 1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
 2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
 4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
 6. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 7. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
 8. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
 9. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 10. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 11. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
 12. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 13. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
 14. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
 15. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
 16. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на строителството;
 17. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 18. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
 19. Води актовите книги и регистри на имотите – държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 20. Води на отчет имотите – държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
 21. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 22. Осъществява процедури по реституционни закони;
 23. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
 24. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
 25. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на областна администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
 26. Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост “ са създадени три отдела:

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

Контакти

Николай Аджеларов – Директор на дирекция АКРРДС

 • тел: +359 32 605 575;
 • факс: +359 32 627 104;
 • e-mail: oa@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 18 януари, 2024 в 11:51

Skip to content https://www.livechatalternative.com/