Дирекция АКРРДС

Николай Аджеларов

Директор дирекция

„Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Биография

Николай Аджеларов е роден на 30.08.1961г. в гр. Брацигово.

Завършва средното си образование през 1980г, в техникум по строителство и архитектура – гр. Брацигово.

През 2004г., по програма “Темпус” на Европейския съюз, придобива бакалавърска степен в Стопански факултет на Технически университет – Габрово, със следдипломна професионална квалификация по Съдебна администрация.

През 2006г. защитава магистърска степен по специалността ”Публична администрация” в Юридически факултет на Технически университет – Варна.

През периода 1982 – 1993г., работи в дирекция „Капитално строителство” на ОЗЗУ – Пловдив, като организатор по строителството.

От 1993 до 2005г. е главен специалист в отдел “Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация” към дирекция “Устройствено планиране, архитектура и благоустройство” на община Пловдив.

През 2005г., спечелва конкурс и е назначен на длъжността началник отдел ”Общински имоти”, а от 2007 до 2011г., заема длъжността директор на дирекция ”Общинска собственост и инвестиционна политика” на община Пловдив.

От 28.11.2011г. е назначен за директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Пловдив, а в последствие оглавява дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (АКРРДС).

На 01.08.2013г., напуска Областна администрация – Пловдив и заема длъжността директор на дирекция “Обща администрация“ в община “Родопи“ – Пловдив.

От 16.11.2015г., отново е назначен от областния управител Здравко Димитров за директор на дирекция АКРРДС.

Николай Аджеларов е семеен с един син.

 

Функции на дирекцията

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“:

 1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
 2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
 3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
 4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
 5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
 6. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
 7. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
 8. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
 9. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
 10. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
 11. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
 12. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
 13. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
 14. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
 15. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
 16. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на строителството;
 17. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
 18. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти – държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
 19. Води актовите книги и регистри на имотите – държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 20. Води на отчет имотите – държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
 21. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
 22. Осъществява процедури по реституционни закони;
 23. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
 24. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
 25. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на областна администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
 26. Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост “ са създадени три отдела:

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

Контакти

 • тел: +359 32 605 575; +359 32 649 864
 • факс: +359 32 649 864;
 • e-mail: nikolay.adzhelarov@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
2190 Views | Last update 02.09.2019 16:35:03