Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1 във вр. с § 2, ал. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Пловдив

 

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ
Служител Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2  
Ангелина Тонева Юрисконсулт
 
Анжела Костадинова Главен експерт
 
Анна Паскалева Главен експерт
 
Апостол Апостолов Главен юрисконсулт
 
Борислав Димов Главен секретар
 
Валентин Маринов Старши експерт
 
Валери Баранов Главен експерт
 
Венелин Христов Главен експерт
 
Венера Атанасова Старши експерт
 
Вера Исакова Старши счетоводител
 
Видко Гошев Главен експерт
 
Гергана Чачева Главен специалист
 
Данчо Желев Главен експерт
 
Диана Терзийска Началник отдел
 
Димитър Георгиев Главен експерт
 
Доника Николова Старши експерт
 
Ели Георгиева Младши експерт
 
Ема Дочкова Началник отдел
 
Емилия Моллова Юрисконсулт
 
Ива Кирова Юрисконсулт
 
Иванка Трингова Младши експерт
 
Маргарита Янева Главен експерт
 
Мариана Кискинова Главен експерт
 
Миглена Гъркова Юрисконсулт
 
Милка Минчева Главен специалист
 
Митко Стойчев Главен експерт
 
Николай Аджеларов Директор на дирекция
 
Николай Кючуков Юрисконсулт
 
Нъшан Деркалестаниан Младши експерт
 
Радостина Иванова-Богданова Главен юрисконсулт
 
Силвия Райновска Старши експерт
 
Симеон Николов Младши експерт
 
Снежана Александрова Началник отдел
 
Стела Стоянова Юрисконсулт
 
Стефина Траницова Главен юрисконсулт
 
Таня Илиева Главен специалист
 
Тодорка Динева Главен счетоводител
 
Тони Христова Главен специалист
 
Цветана Николова Главен специалист
 
Цветана Узунова Старши счетоводител
 

 

СЛУЖИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК – ПЛОВДИВ
Служител Длъжност чл. 35, ал. 1, т. 1 чл. 35, ал. 1, т. 2  
Йордан Дардов Главен секретар  
 
Хрипсиме Чектерян Финансов експерт  
 

Забележка:

1. Декларациите на служителите от Областна администрация Пловдив са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Пловдив и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.

2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.

1612 Views | Last update 19.02.2019 11:27:36