Декларации по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1 във вр. с § 2, ал. 2 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, подадени от служителите на Областна администрация Пловдив

СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2
Ангелина ТоневаЮрисконсулт
Анжела КостадиноваГлавен експерт
Анна ПаскалеваГлавен експерт
Апостол АпостоловГлавен юрисконсулт
Венелин ХристовГлавен експерт
Вера ИсаковаСтарши счетоводител
Вержин ХугасянЮрисконсулт
Видко ГошевГлавен експерт
Данчо ЖелевГлавен експерт
Димитър ГеоргиевГлавен експерт
Доника НиколоваСтарши експерт
Ема ДочковаНачалник отдел
Емилия МолловаЮрисконсулт
Ива КироваЮрисконсулт
Мариана КискиноваГлавен експерт
Миглена ГърковаЮрисконсулт
Милка МинчеваГлавен специалист
Митко СтойчевГлавен експерт
Николай АджеларовДиректор на дирекция
Симеон НиколовМладши експерт
Снежана АлександроваНачалник отдел
Стефина ТраницоваГлавен юрисконсулт
Таня ИлиеваГлавен специалист
Тихомира КулинскаСтарши експерт
Тодорка ДиневаГлавен счетоводител
Цветана НиколоваГлавен специалист
Цветана УзуноваСтарши счетоводител

СЛУЖИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В и К ПЛОВДИВ

СлужителДлъжностчл. 35, ал. 1, т. 1чл. 35, ал. 1, т. 2

Забележка:

  1. Декларациите на служителите от Областна администрация Пловдив са подадени пред органа по назначаване – Областен управител на област Пловдив и достъп до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.
  2. Личните данни в декларациите са заличени съгласно Закона за защита на личните данни.
  3. Всички служители на администрацията са подали декларации в законоустановения срок.