Регистър на разрешения за строеж

No Документ Относно Преглед
1 Разрешение за строеж № ДС-09-31/30.11.2023г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителите: Община Пловдив, с ЕИК 000471504, представлявана от Костадин Димитров – Кмет на общината и Община Марица, с ЕИК: 000472182, представлявана от Димитър Иванов – кмет на общината, да извършат строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 28.11.2023 г. технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на общински път PDV 1161 /II-56 – П.В. Рогош – Граница общ.(Марица-Пловдив) Пловдив/(ул. „Рогошко шосе”) от 3+782.73 до 4+346.25, попадащ на териториите на двете общини, в област Пловдив, като линеен обект на транспортната техническа инфраструктура….

2 Разрешение за строеж № ДС-09-18/17.08.2022г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителя: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4006, бул. ”Шести септември“, № 250, ЕИК: 115010670, представлявано от инж. Огнян Кулишев – Управител на ТД, да извърши строително-монтажни работи …

3 Разрешение за строеж № ДС-09-9/25.05.2022г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителите: Община Садово ЕИК 000471582, представлявана от Димитър Здравков – кмет на общината и Община Първомай ЕИК 000471536, представлявана от Николай Митков – кмет на общината да извършат строително-монтажни работи …

4 Разрешение за строеж № ДС-09-3/25.02.2022г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителя „Електроразпределение Юг “ЕАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, ЕИК: 115552190 да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 24.02.2022 г.

5 Разрешение за строеж № ДС-09-9/26.08.2020г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив с ЕИК: 115010670 да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 25.08.2020 г. технически инвестиционен проект за обект

6 Разрешение за строеж № ДС-09-8/21.08.2020г.

РАЗРЕШАВАМ на „Дафчев груп“ ООД, гр. Пловдив с ЕИК: 205642338, представлявано от Дафчо Дафчев, управител на дружеството, да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 20.08.2020 г. технически инвестиционен проект за обект …

7 Разрешение за строеж № ДС-09-7/16.07.2020г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ с административен адрес гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, представлявана от г-н Георги Терзийски, председател на Управителния съвет, да извърши строително-монтажни работи …

8 Разрешение за строеж № ДС-09-6/01.06.2020г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „Симид Агро“ ЕООД гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 1, с ЕИК 115108940 да извърши строително-монтажни работи, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 20.05.2020 г. технически инвестиционен проект за обект …

9 Разрешение за строеж № РД-20-47/08.04.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „Еском” ООД, с ЕИК 040433493 и адрес: гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний” № 12, да изгради, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 04.04.2019 г. работен инвестиционен проект за обект: „Оптична кабелна линия с. Дълбок извор – гр. Асеновград, в обхвата на път III-667 „Първомай-Асеновград“ от км 23+050 до км 40+0039“, попадащ в териториите на две общини: Първомай и Асеновград, в област Пловдив, като линеен обект на техническата инфраструктура …

10 Разрешение за строеж № РД-20-34/25.03.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на Възложителя „НИЛО България” ЕООД, с ЕИК 160021990 и адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Иван Шишман” № 9, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 21.03.2019 г. технически инвестиционен проект за обект: „Водоснабдяване на УПИ 020098, в землището на с. Ягодово, община Родопи, чрез нов уличен водопровод РЕ-HD Ф225“, попадащ в териториите на две общини: Родопи и Пловдив, в област Пловдив, като линеен обект на техническата инфраструктура …

11 Разрешение за строеж № РД-20-32/13.03.2019г.

РАЗРЕШАВАМ на възложителя “Електроенергиен системен оператор” EАД, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, ЕИК 175201304, съгласно одобрения от Областния управител на област Пловдив на 12.03.2019 г. работен инвестиционен проект за обект …

12 Разрешение за строеж № РД-20-112/05.10.2017г.

Относно: разрешение за строеж на “Електроразпределение – Юг” EАД, гр. Пловдив

13 Разрешение за строеж № РД-20-69/16.05.2017г.

Относно: разрешение за строеж на „АВЕ ПРИНТ“ ЕООД гр. Пловдив.

Последна редакция на 26 май, 2022 в 11:50

Skip to content https://www.livechatalternative.com/