Областен съвет за развитие (ОСР)

Областен съвет за развитие (ОСР)

Областният съвет за развитие е създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Функции

Обсъжда и приема областната стратегия за развитие.

Обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа.

Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти.

Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие.

Приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество.

Обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

Организация на дейността

При изпълнение на своите функции председателят на Областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник-председател.

Членове на Областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:

 1. По негова инициатива;
 2. По искане на една трета от членовете му;
 3. По искане на председателя на Регионалния съвет за развитие;
 4. По искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 5. При отсъствие на председателя на Областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител;
 6. Председателят на Областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието
 7. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието;
 8. Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на Областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване

Документи

Дейност на съвета

Областна стратегия за развитие на социалните услуги

Приложение 1:

Приложение 2:

Приложение 3:

Приложение 4: Оперативен план

Контакти

 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
 • тел.: (032) 605 538; (032) 605 512
 • тел.: 0800 11 032
 • факс: (032) 627 104
 • e-mail: ei@pd.government.bg

Последна редакция на 09 февруари, 2024 в 10:41

Skip to content https://www.livechatalternative.com/