Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Поля Тодорова

Директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността

Функции на дирекцията

Чл. 15. (Доп. – ДВ, бр. 22 от 2005 г., изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., в сила от 19.01.2010 г.)Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“:

 1. приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
 2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
 3. систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
 4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
 5. осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
 6. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
 7. води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
 8. изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
 9. обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
 10. подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
 11. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
 12. изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
 13. контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
 14. организира и осигурява управлението на имотите и вещите – държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
 15. организира материално-техническото снабдяване;
 16. обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
 17. подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
 18. организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
 19. (отм. – ДВ, бр. 34 от 2016 г.);
 20. осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

Контакти

Поля Тодорова – Директор на дирекция АПОФУС

 • тел: +359 32 605 543
 • факс: +359 32 627 104;
 • e-mail: oa@pd.government.bg
 • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1

Последна редакция на 18 януари, 2024 в 11:52

Skip to content https://www.livechatalternative.com/