Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Комисия за разглеждане и решаване на предложения за промени в транспортната схема на Пловдивска област

Правомощия на областния управител в областта на транспорта

НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяванена обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили,
изм. и доп., бр. 32 от 08.04.2003 г.

…..

Чл. 10. (1) Областната транспортна схема включва всички междуселищни линии, свързващи пунктове от териториите на две или повече общини, в границите на съответната област (междуобщински линии). Маршрутните разписания на линиите от областната транспортна схема се разработват от съответната областна администрация.

(2) Кметовете на общините правят мотивирано предложение до областните администрации за изменения и допълнения в маршрутните разписания на областните транспортни схеми, като прилагат проекти на нови маршрутни разписания.

(3) Всяко предложение за маршрутно разписание на междуселищна линия между общини в рамките на областта се окомплектова с писмено съгласие от всички общини със спирки по маршрута на линията.

Чл. 11. (1) Предложенията за промени в маршрутните разписания от областните схеми се обсъждат в комисия, определена от областния управител. В състава на комисията се включват представители на: областната администрация, заинтересуваните общини, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, областните пътни управления и браншовите организации.

(2) Координацията на маршрутните разписания в областната схема се осъществява от комисията по ал. 1. Възникналите спорове между общините при разработването на схемата се решават от областния управител.

(3) Областният управител утвърждава областната транспортна схема.

…..

Чл. 29. При необходимост от спешно осигуряване на превозвач по съществуващи линии по изключение съответният областен управител може да разреши за срок не повече от шест месеца превозите да се възлагат без конкурс от кмета на съответната община до провеждането на такъв в следните случаи:

  1. при едностранно прекратяване на договора за възлагане на превозите от страна на превозвача;
  2. при прекратяване на договора за възлагане на превозите от изправната страна поради виновнонеизпълнение от другата страна на задълженията по него;6
  3. при прекратяването на правата на превозвача, произтичащи от лицензията на основанията, предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози;
  4. при обжалване на заповедта по чл. 26, ал. 1, когато срокът на договора за възлагане на превозите е изтекъл;

Изисквания към предложенията за откриване на нова автобусна линия или курс

НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили,
изм. и доп., бр. 32 от 08.04.2003 г.

…..

Чл. 6. Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в общинските, областните и републиканската транспортни схеми следва да съдържат:

  1. маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута;
  2. проект на маршрутно разписание;
  3. предполагаем пътникопоток;
  4. схема на маршрута – за нови линии;

 

Документи

1206 Views | Last update 21.12.2016 16:07:00