Областен съвет по сигурност (ОСС)

Областна администрация Пловдив

Основни функции и задачи

Подпомага Областния управител при упражняване на правомощията му по чл. 43, ал. 2 от ЗОВСРБ за осъществяване на подготовката на икономиката и населението за отбрана в област Пловдив, като обобщава, анализира, прави изводи и взема решения по цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и нейните структури и по конкретно:

  • за разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
  • за военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхната реализация и усвояване;
  • за изграждане, усъвършенстване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
  • за организиране на военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
  • за участие в подготовката на териториалната отбрана;
  • за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при бедствия, аварии и кризи;

Обобщава, анализира и прави изводи от цялата текуща информация за рисковете пред сигурността за населението и инфраструктурата в областта;

Дава оценки и прогнози за динамиката на опасностите и планира конкретни мерки за тяхното неутрализиране;

Предлага решения в условия на бедствия, аварии и кризи;

Организира, координира и всестранно осигурява действията на силите за реагиране при  бедствия, аварии и кризи.

Съветът по сигурността е съвещателен орган и осъществява своята дейност на редовни и извънредни заседания. Редовните заседания се провеждат по разпореждане на председателя. Председателят на съвета, а в негово отсъствие заместник-председател, може да свика извънредно заседание при наличие на неотложни обстоятелства, изискващи приемане на решения от съвета съобразно неговата компетентност. 

Заседанията на съвета касаещи въпроси от отбранителен характер и други свързани с националната сигурност, са закрити.

Заседанията се свикват като се определи съставът, който се свиква, времето, мястото и  дневният ред. Съобщенията за свикването на съвета се предават по съответен начин на членовете му не по-късно от 7 дни преди провеждането на заседанията.

Срокът за предварителното съобщаване може да не се спази при свикване на извънредно заседание.

По съображения за сигурност някои от обсъжданите въпроси могат да не бъдат посочвани в акта за свикване. В този случай дневният ред е класифициран и се съхранява от секретаря на съвета, като членовете на съвета получават информация само от него.

На заседанията трябва да присъстват най-малко 2/3 от определения от председателя състав на съвета. Решенията се приемат с явно гласуване с мнозинство от всички  присъстващи.

На заседанията на съвета се води протокол и се оформят решения, които могат да бъдат класифицирани или явни. Съветът взема решения относно поверителността на определени решения, документи и обсъждания, както и относно съобщенията за работата на съвета пред средствата за масово осведомяване.

Документи

Дейност на съвета

Контакти

  • адрес: гр. Пловдив 4002, пл.“Н. Мушанов“ № 1
  • тел.: (032) 605 539; (032) 605 512; 032 626 585; 088 767 8660
  • факс: (032) 627 104; (032) 627 352
  • e-mail: оа@pd.government.bg
Skip to content https://www.livechatalternative.com/